Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
ส่งเสริมการอ่านให้ผลิบาน กับสวัสดิการแจกหนังสือ 3 เล่ม ให้ครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย

 

 

(18 มี.ค. 66) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมมอบหนังสือภาพในการจัดกิจกรรม “อ่านผลิบาน…ด้วยสวัสดิการหนังสือเด็กปฐมวัย” (MSCG 4 Reading) ณ ศูนย์นันทนาการ ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่ จรัญสนิทวงศ์ 79 เขตบางพลัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีสานพลังความร่วมมือในพื้นที่กรุงเทพฯ และเป็นหนึ่งในกิจกรรมเทศกาลการอ่านและการเรียนรู้ : Bangkok Read & Learn March 2023 ที่สืบเนื่องมาจากการขับเคลื่อนสานพลัง “นโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย” ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำสู่ปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

“กิจกรรมวันนี้เป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชน มีบางคนบอกว่ากฎ ระเบียบของกรุงเทพมหานครบางเรื่องค่อนข้างยากก็จะดูว่าสามารถปรับหรือทำอะไรได้บ้าง ซึ่งวันนี้มีหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครมาร่วมด้วย เบื้องต้นก็จะมีการหารือถึงแนวทางการดำเนินการเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เข้าถึงชุมชนมากขึ้น” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าว

 

กิจกรรมในวันนี้ เครือข่ายชุมชนสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย กรุงเทพมหานคร อาทิ คณะนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ (MSCG) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.), เครือข่ายอ่านบ้านบ้าน, เครือข่ายบ้านมั่นคง, เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตบางพลัด สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่ ได้ร่วมกันจัดภูมิทัศน์พื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยในชุมชน มีมุมหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย และมอบชุดสวัสดิการหนังสือ 3 เล่ม ให้กับครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย เป็นการนำร่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมศิลปะบนกำแพงร่วมกับเครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม ที่ทำให้พื้นที่สวยงามมีชีวิตชีวา เป็นการแสดงออกถึงพลัง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่สรรค์สร้างกิจกรรมดี ๆ ให้เด็ก ๆ และประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยให้เกิดแรงกระเพื่อมส่งต่อทั้งภาคนโยบายและปฏิบัติการขับเคลื่อนสังคม เพื่อให้สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างทั่วถึงต่อไป

 

————————— (พัทธนันท์…สปส. รายงาน)

 

แชร์ข่าว: