Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
เปิดเวทีสานความร่วมมือยกระดับและพัฒนาศักยภาพสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีอัตลักษณ์ 

 

 

(18 มี.ค. 66) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม Workshop How To ชุมชน? โครงการฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่า (CCRP) : การพัฒนาคนรุ่นใหม่ ณ ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด ซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการ เพื่อหาแนวทางและความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาและยกระดับชุมชนให้มีศักยภาพและเข้มแข็งมากขึ้น โดยเบื้องต้นชุมชนอยากให้ดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความเป็นอยู่ของชุมชน

 

 

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรมที่ชุมชนและเครือข่ายทำวันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะนำมาพัฒนาชุมชนได้ พื้นที่ชุมชนมีอัตลักษณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ไม่มีใครรู้ข้อมูลดีไปกว่าคนในชุมชน วันนี้จะเป็นกระบวนการค้นหาและแสดงความคิดแบบเปิดกว้างว่าชุมชนอยากให้ทำอะไรบ้าง เช่น การค้า การท่องเที่ยว ถ้ามีปัญหาหรือว่าติดขัดตรงไหนเราก็ช่วยกัน กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุน ซึ่งในวันนี้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่มาร่วมผลักดันการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ การทำในเรื่องต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันหน่วยงานใดหน่วยงานเดียวทำทุกอย่างไม่ได้ ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น นอกจากชุมชนนี้แล้วก็จะมีการขยายการดำเนินการในชุมชนอื่นเพิ่มเติมต่อไป

 

สำหรับ กลุ่ม CCRP คือ ภาคีภาควิชาการจากสถาบันการศึกษา 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางพลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันใช้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม กับงานพัฒนาชุมชน ผลักดันและพัฒนาย่านต่าง ๆ กับโปรเจค ย่านสร้างสรรค์ โดยการนำนักศึกษาและศิษย์เก่าที่อยากร่วมพัฒนาชุมชนนำความรู้ของตนมาช่วยในการพัฒนาชุมชนให้สู่การปฏิบัติได้จริง

 

————————— (พัทธนันท์…สปส. รายงาน)

 

แชร์ข่าว: