Flag

​#เขตหนองจอก​ >> ร่วม​ประชุม​ซักซ้อม​ความเข้าใจ​การประเมิน​ผลความสำเร็จ​ของการเบิกจ่ายงบประมาณ​ในภาพรวม​ (ตัวชี้วัดที่​ 3.2 ) ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.​ 2567

>> วันที่​ 23 พฤศจิ

อ่านเพิ่มเติม »

🍀​#เขตหนองจอก >> ร่วมสังเกตการณ์​ในการประชุม​สรรหา​และให้​ความเห็น​ชอบ​ผู้​ที่จะ​ดำรงตำแหน่ง​จุฬา​ราช​มนตรี​ คนที่​ 19​ แห่งราชอาณาจักรไทย​

>> วันที่​ 22​ พฤศจ

อ่านเพิ่มเติม »

#เขตสาทร การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ 2567

>>>วันที่ 2 พ.ย.

อ่านเพิ่มเติม »
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200