logo
♦♦พบเห็นน้ำท่วมขังในพื้นที่กทม. สามารถแจ้งได้ทาง Line โดยแอดไลน์ @traffyfondue หรือ สายด่วน 1555 หรือ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร. 0 2248 5115 (สำหรับถนนสายหลัก)…          ♦♦กทม.แจ้งเตือนฝนตกหนัก 21-24 พ.ย. นี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสม…          ♦♦ เตือนภัย 6 โรคติดต่อที่มากับฤดูหนาว – โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อเชื้อไวรัส RSV – โรคปอดบวม – โรคหืด – โรคสุกใส – โรคมือ เท้า ปาก – และโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก… 

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์การสื่อสารเมืองแบบมืออาชีพ

 

พันธกิจ

1.  สร้างระบบและรูปแบบการสื่อสารเมืองสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของทุกภาคส่วน

2.  สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่มีความเท่าทัน ทันสมัยและเท่าเทียม ให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครและสังคมในวงกว้าง

3.  พัฒนาคุณค่าของงานประชาสัมพันธ์และนักประชาสัมพันธ์ที่มีความเป็นมืออาชีพ เป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างอัตลักษณ์เมืองและการก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย

4.  สร้างเครือข่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เมืองระหว่างหน่วยงานหลักในการพัฒนาเมืองและภาคประชาสังคม