Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์การสื่อสารเมืองแบบมืออาชีพ

 

พันธกิจ

1.  สร้างระบบและรูปแบบการสื่อสารเมืองสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของทุกภาคส่วน

2.  สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่มีความเท่าทัน ทันสมัยและเท่าเทียม ให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครและสังคมในวงกว้าง

3.  พัฒนาคุณค่าของงานประชาสัมพันธ์และนักประชาสัมพันธ์ที่มีความเป็นมืออาชีพ เป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างอัตลักษณ์เมืองและการก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย

4.  สร้างเครือข่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เมืองระหว่างหน่วยงานหลักในการพัฒนาเมืองและภาคประชาสังคม