Flag
Search
Close this search box.

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์การสื่อสารเมืองแบบมืออาชีพ

 

พันธกิจ

1.  สร้างระบบและรูปแบบการสื่อสารเมืองสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของทุกภาคส่วน

2.  สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่มีความเท่าทัน ทันสมัยและเท่าเทียม ให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครและสังคมในวงกว้าง

3.  พัฒนาคุณค่าของงานประชาสัมพันธ์และนักประชาสัมพันธ์ที่มีความเป็นมืออาชีพ เป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างอัตลักษณ์เมืองและการก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย

4.  สร้างเครือข่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เมืองระหว่างหน่วยงานหลักในการพัฒนาเมืองและภาคประชาสังคม

กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200