Flag
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางสื่อออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่าดี ๆ ของคนกรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยื่นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางสื่อออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางสื่อออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200