logo
♦♦พบเห็นน้ำท่วมขังในพื้นที่กทม. สามารถแจ้งได้ทาง Line โดยแอดไลน์ @traffyfondue หรือ สายด่วน 1555 หรือ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร. 0 2248 5115 (สำหรับถนนสายหลัก)…          ♦♦กทม.แจ้งเตือนฝนตกหนัก 21-24 พ.ย. นี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสม…          ♦♦ เตือนภัย 6 โรคติดต่อที่มากับฤดูหนาว – โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อเชื้อไวรัส RSV – โรคปอดบวม – โรคหืด – โรคสุกใส – โรคมือ เท้า ปาก – และโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก… 
จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณสุขแบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกจิกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัว และระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »