Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
เขตบางรัก ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลาและเก็บขยะชิ้นใหญ่

วันที่ 18 มีนาคม 2566 โดยนางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางรัก มอบหมายให้นางสาวนงลักษณ์ โกมลศรี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ แนะนำวิธีการทิ้งขยะ 3 R ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลาและเก็บขยะชิ้นใหญ่ ณ ชุมชนพระนคเรศ ให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เพื่อให้ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด เรียบร้อย ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าว: