Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานเขตพระโขนง พร้อมแล้ว

สำนักงานเขตพระโขนง โดยนางสิริรัตน์ น้อยบัว หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระโขนง จัดประชุมเจ้าหน้าที่คณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานเขตพระโขนง (คณะทำงานหมวดที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม) ทั้ง 10 ฝ่าย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง ทั้งนี้เพื่อ
👉 ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green office)
👉 เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวด มุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)
👉 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ที่ดีและยั่งยืน
👉 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการความปลอด อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
#สิ่งแวดล้อมดี #บริหารจัดการดี #สุขุภาพดี 217 นโยบาย

แชร์ข่าว: