Flag
Search
Close this search box.
กทม. อบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จัดกิจกรรมฯ ในโรงเรียนได้ถูกต้องยึดแนวทางเดียวกัน

 

(10 ก.ค. 67) เวลา 10.00 น. นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 3 โดยมี ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร คณะวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) เขตดอนเมือง

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด เนื้อหาสาระสำคัญเป็นไปตามกระบวนการของหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีเนื้อหา แนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้ไปดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง และสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เด็กนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ ให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการทำความดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดี นำความเจริญให้เกิดแก่สังคมและประเทศชาติ มีการพัฒนาก้าวไกล เป็นไปตามหลักการของสภากาชาดไทย

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ มีระเบียบวินัย และเกิดทักษะในพิธีการต่างๆ ทางยุวกาชาด สามารถนำความรู้ไปจัดกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียนได้ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตรงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความรับผิดชอบเสียสละ และบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ การฝึกอบรมจัดระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค.67 แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 80 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 40 คน ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) เขตดอนเมือง
———

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200