Flag
Search
Close this search box.
กทม. มอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ที่ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ไปด้วยกัน

 

“พิธีในวันนี้เป็นการมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร เช่น ผู้ที่ช่วยชีวิตคน และประเภทที่ 2 ผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่กรุงเทพมหานคร เช่น บริจาคครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ บริจาคเงิน หรือบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุเป็นหมู่คณะ เป็นต้น ทุกท่านเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดี เมืองเราจะอยู่ได้และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ทุกคนต้องร่วมมือกัน ภาครัฐเองก็ทำเต็มที่ แต่หากมีภาคเอกชนและประชาชนมาเป็นส่วนร่วมก็จะทำให้ยิ่งเข้มแข็งขึ้น ต้องขอขอบคุณทุกคนและหวังว่าจะมีความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งต่อไป” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง วันนี้ (26 ธ.ค. 66)

กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงเทพมหานคร 14 ธันวาคม ซึ่งในปี 2566 นี้มีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครที่ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ จำนวน 64 ราย โดยเป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รูปแบบ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการมอบประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และการให้รางวัลข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู้ทำคุณประโยชน์ และอาคันตุกะของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติทุกท่าน คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครถือเป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญ ทรงคุณค่า และน่าภาคภูมิใจแก่ตนเอง ครอบครัว และวงศ์ตระกูล ขอให้ทุกท่านดำรงรักษาความดีให้คงอยู่ตลอดไป และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานครตลอดจนประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า เข้มแข็ง เป็นสังคมที่น่าอยู่และประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

สำหรับพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ วันนี้มี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางละไม อัศวเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองและทะเบียน สื่อมวลชน คณะผู้บริหารสำนักและสำนักงานเขต ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
—————————

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200