Flag
เตรียมความพร้อมหลังเกษียณอายุราชการ ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพอย่างมีความสุข

(21 มี.ค.66) นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ รุ่นที่ 10 สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การเกษียณอายุราชการครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสแห่งความสุขและความมีอิสระที่จะได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตส่วนตนได้เพิ่มขึ้น จากที่มีภารกิจความรับผิดชอบในหน้าที่ตลอดชีวิตการรับราชการ ที่ได้ทำงานให้แก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังความคิด กำลังใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และอุทิศตนแก่งานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนครบวาระเกษียณอายุราชการในปีนี้ ผลงานราชการของทุกท่านที่สร้างขึ้นเป็นความสำเร็จขององค์กรกรุงเทพมหานคร ที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนความเจริญของสังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดดำเนินการสัมมนาฯ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ ที่จำเป็น การดูแลสุขภาพกายและใจ (Smart Body & Smart Mind) และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังจากการหยุดปฏิบัติงานราชการ เพื่อการมีชีวิตที่มีคุณภาพอย่างมีความสุข และเป็นโอกาสอันดีที่กรุงเทพมหานครจะได้แสดงความขอบคุณข้าราชการและบุคลากรซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรกรุงเทพมหานครและประชาชนด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ยาวนานจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ

ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ กรุงเทพมหานครมีข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 2,420 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 465 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 373 คน และบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,582 คน การดำเนินการสัมมนาฯ เป็นแบบไป – กลับ 2 วันทำการ จำนวน 10 รุ่น รุ่นละประมาณ 110 คน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้เรียนรู้ เสริมสร้าง สมรรถภาพร่างกาย จิตใจ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งในระหว่างการสัมมนาฯ และภายหลังต่อไป

——————————————–

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200