Flag
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566

กทม.เร่งติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแสนแสบ

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม.กล่าวกรณีสื่อออนไลน์วิจารณ์สภาพน้ำในคลองแสนแสบมีสีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นว่า ที่ผ่านมา สนน.ได้ดำเนินการตามแผนการถ่ายเทไหลเวียนน้ำเป็นระยะ ๆ และในบางช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่า จะมีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ สนน.ได้ลดระดับน้ำตามคลองสายหลักต่าง ๆ รวมถึงคลองแสนแสบ ซึ่งผลจากการปฏิบัติการตามแผนดังกล่าวส่งผลให้สภาพน้ำในคลองแสนแสบมีสีดำบางช่วง โดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในเมือง ประกอบกับมีการเดินเรือ และการปล่อยน้ำเสียจากอาคารสำนักงานและบ้านเรือนริมคลอง ซึ่ง กทม.มีแผนพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ และบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ ทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในคลองและริมฝั่งคลองตามแผนรักษาความสะอาดคู คลอง และแหล่งน้ำ รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนร่วมจัดเก็บขยะและวัชพืช ทำความสะอาดรักษาสภาพคูคลองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล หรือของเสียลงคลอง คู ลำรางลำกระโดง เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบ ตลอดจนปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบำบัดน้ำเสีย
นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ พร้อมจัดทำแผนตรวจสอบสถานประกอบการทุกแห่งที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่รัศมี 500 เมตร จากคลองแสนแสบและคลองสาขา 21 เขต เพื่อตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง หากพบว่า สถานประกอบการใดมีคุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คพ.จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม เพื่อลดภาระค่าความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในระยะเร่งด่วน สนน.ได้จัดให้มีมาตรการบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในชุมชนขนาดเล็กตามริมคลองที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งถังดักไขมันภายในบ้านเรือน และติดตั้งเครื่องเติมอากาศในน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำเน่าเสียรุนแรง ทั้งนี้ สนน.ได้ขับเคลื่อนโครงการในปีงบประมาณ 2566 โดยเร่งก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในเดือน มิ.ย.66 และก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 รวมถึงเตรียมการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงบำบัดน้ำเสียของ กทม.ที่มีอยู่เดิมอีก 2 โครงการ นอกจากนี้ ได้เตรียมขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย จ้างก่อสร้างเขื่อน จ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ จ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาการสัญจรทางน้ำในคลองแสนแสบ และจัดหาเครื่องดูดตะกอนดินและเครื่องแยกตะกอนดินเลนพร้อมอุปกรณ์

 

กทม.ประสาน รฟท.เร่งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างถนนกำแพงเพชร 6

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตถนนย่านดอนเมือง ช่วงโลคัลโรด ตั้งแต่วัดหลักสี่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งที่มีเสาไฟฟ้าว่า สนย.ได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบว่า ถนนกำแพงเพชร 6 อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และอยู่ระหว่างบริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้างจาก รฟท.ดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง เช่น ปรับปรุงผิวจราจรให้เรียบ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางดังกล่าว สนย.ได้ประสานแจ้ง รฟท.เร่งแก้ไขความชำรุดบกพร่องของถนนและไฟฟ้าส่องสว่างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งส่งมอบพื้นที่ให้ กทม.เพื่อจะได้ดูแลและบำรุงรักษาต่อไป
นายสาโรจน์ พลฤทธิ์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า จากการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบว่า รฟท.ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างของถนนกำแพงเพชร 6 ต่อมาได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจนครบาล (สน.) ดอนเมืองว่า ได้ควบคุมตัวบุคคลลักลอบตัดสายไฟของถนนกำแพงเพชร 6 สำนักงานเขตฯ จึงได้ประสานผู้ว่าการ รฟท.ขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าบริเวณถนนกำแพงเพชร 6 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

กทม.ยกระดับมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 กำชับงดเผาทุกกรณี

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มีมติยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ 17 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร โดย สสล.ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง และยินดีร่วมให้ข้อคิดเห็นในการพิจารณามาตรการจำกัดเวลา พื้นที่ และปริมาณสำหรับรถบรรทุกที่จะเข้ามาในเขตเมือง ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง ตามแผนการดำเนินงาน/มาตรการระยะยาวสำหรับปี 2567 – 2570
ขณะเดียวกันสำนักพัฒนาสังคม กทม.ยังได้ประสานความร่วมมือสำนักงานเขตที่มีพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบพื้นที่ พร้อมทั้งรณรงค์เน้นย้ำสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนงดเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูก งดการเผาในที่โล่ง รวมถึงควบคุมแหล่งกำเนิดและกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษ เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 จากการเผาในที่โล่งในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดการทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศ
นอกจากนั้น ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษตรวจจับรถทุกประเภทที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำชับขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในสังกัด กทม.ตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องยนต์ เพื่อไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เกิดความคล่องตัว เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200