Flag
Search
Close this search box.
กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
กทม. เร่งถอดบทเรียนเหตุไฟไหม้ชุมชนตรอกโพธิ์ ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในชุมชน
 
นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตรอกโพธิ์ เขตสัมพันธวงศ์ว่า สปภ. ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จัดตั้งศูนย์พักพิงให้กับผู้ประสบภัย พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน จำนวน 128 ครอบครัว 224 ราย และให้คำแนะนำขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจาก กทม. และหน่วยงานรัฐต่าง ๆ 
นอกจากนั้น ได้เตรียมความพร้อมและมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน โดยเฉพาะชุมชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ถนน ตรอก ซอยมีขนาดเล็กและแคบ หรือมีข้อจำกัดทางกายภาพ โดยที่ผ่านมาผู้บริหาร กทม. ได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายให้สำนักงานเขตจัดทำแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในแต่ละชุมชนและกำหนดให้ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับสำนักงานเขตและสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่ รวมทั้งได้สนับสนุนเครื่องดับเพลิงยกหิ้วฯ ให้กับชุมชนไว้ป้องกันตนเองในเบื้องต้น แต่เนื่องจากลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลัง ทำให้การลุกลามของไฟเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

อย่างไรก็ตาม สปภ. จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสรุปบทเรียนจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย สร้างความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ช่วยกันสำรวจตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟภายในอาคารบ้านเรือน หากมีสภาพเก่า หรือชำรุด ขอให้ช่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุสาธารณภัยสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
กทม. เตรียมพร้อมรับมือสภาวะลานีญาถึง พ.ย. นี้
 
นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพฯ จากสภาวะลานีญาว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศและปริมาณฝนตกตั้งแต่เดือน มิ.ย.- พ.ย. 67 จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ 5-8 สนน. ได้เตรียมความพร้อมรับมือสภาวะลานีญา โดยขุดลอกคูคลองความยาว 217 กิโลเมตร (กม.) ดำเนินการแล้วร้อยละ 82 ส่วนเปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืช ความยาว 1,965 กม. ดำเนินการแล้วร้อยละ 86 ซึ่งในส่วนของ สนน. ดำเนินการความยาว 766 กม. ได้ดำเนินการรอบที่ 1, 2 และ 3 แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการรอบที่ 4 ร้อยละ 77 ส่วนสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ความยาว 1,199 กม. ดำเนินการแล้วร้อยละ 89 รวมถึงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณใต้สะพานและท่อลอดต่าง ๆ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 13 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 แห่ง ได้แก่ คลองเปรมประชากร จากคลองบางตลาดถึงคลองบ้านใหม่ ซึ่งการขุดลอกท่อระบายน้ำ กทม. มีแผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 4,230.6 กม. แล้วเสร็จ 3,231.6 กม. (ร้อยละ 76.4) อยู่ระหว่างดำเนินการ 999.0 กม. (ร้อยละ 23.6)   

ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำของ กทม. โดยใช้แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ปี 2567 ประกอบด้วย การควบคุมลดระดับน้ำตามคูคลองให้อยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งแก้มลิง 35 แห่ง และบ่อสูบน้ำ 376 แห่ง สำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลัก พื้นที่ชุมชน และพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมในถนนซอย การเตรียมความพร้อมอุโมงค์ขนาดใหญ่4 แห่ง ประตูระบายน้ำ 248 แห่ง และสถานีสูบน้ำ 195 แห่ง ปัจจุบันได้ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาประจำปีแล้วเสร็จ การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะตะแกรงท่อระบายน้ำ ขยะหน้าตะแกรงสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำในขณะที่มีฝนตก เพื่อเร่งระบายน้ำให้ไหลเข้าระบบได้สะดวกรวดเร็ว รวมถึงตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำของ สนน. 477 แห่ง และเครื่องสูบน้ำดีเซลของสำนักงานเขต 421 เครื่อง สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตลอดจนเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รถโมบายยูนิต เครื่องสูบน้ำ และเจ้าหน้าที่หน่วย BEST เข้าแก้ไขสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชน 
     
นอกจากนั้น ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ โดยให้จัดตั้งที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เกิดเหตุน้ำท่วม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 67 เป็นต้นมา รวมถึงให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สำรวจชุมชนที่มีปัญหาน้ำท่วม โดยให้เร่งเข้าแก้ไขปัญหาทันที อีกทั้ง กทม. ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ และระบบระบายน้ำในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักที่มีการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าและโครงการขนาดใหญ่ โดยประสานและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้รับจ้างโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและรายงานผลการดำเนินงานให้ กทม. ทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงตรวจสอบการเบี่ยงแนวท่อระบายน้ำ (By Pass) ให้น้ำสามารถไหลได้สะดวก หากมีปัญหาการระบายน้ำให้แจ้งโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดที่ยังมีการก่อสร้าง เพื่อเร่งระบายน้ำเข้าระบบระบายน้ำของ กทม. ทั้งนี้ ได้ประสานหน่วยงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่แล้วเสร็จให้เร่งแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของ กทม. โดยเฉพาะการก่อสร้างระบบระบายน้ำคูน้ำแนวถนนวิภาวดีรังสิต และได้ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี กรมทางหลวง เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลเมืองคูคต กรมชลประทาน และเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนพื้นที่รอยต่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
 
กทม. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงทางเดินริมคลองผดุงฯ ขอความร่วมมือแจกอาหารคนไร้บ้านในจุดที่กำหนด
 
นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. กล่าวกรณีมีข้อวิจารณ์ปัญหาคนเร่ร่อนอาศัยหลับนอนบริเวณท่าเรือหัวลำโพง เกรงจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจรว่า สำนักงานเขตฯ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้บุคคลนอนในที่สาธารณะและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางเท้าริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยขอความร่วมมือประชาชนผู้ใจบุญแจกอาหารในบริเวณที่ กทม. กำหนดเท่านั้นคือ บริเวณตรอกสาเก ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร และให้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจตรวจตราอย่างต่อเนื่องทุกวัน ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรมบริเวณทางเดินริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยติดตั้งตู้เขียวจุดเสี่ยงภัย มี QR Code บันทึกการตรวจของเจ้าหน้าที่และให้ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยจากอาชญากรรมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะทำความสะอาดบริเวณทางเท้าริมคลองผดุงกรุงเกษมอย่างสม่ำเสมอ
 
นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม. กล่าวว่า สพส. ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบคนเร่ร่อนและผู้ทำการขอทานในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพฯ รวมถึงบริเวณท่าเรือหัวลำโพงอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดระเบียบ สำรวจ คัดกรอง จัดทำประวัติ และให้คำปรึกษาแนะนำทำความเข้าใจกับผู้ที่มาพักอาศัยหลับนอนในพื้นที่สาธารณะ ขณะเดียวกันได้จัดจุดบริการสวัสดิการสังคม (Drop In) 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและบริเวณตรอกสาเกทุกวัน เพื่อจัดบริการที่จำเป็นสำหรับคนไร้บ้าน อาทิ บริการให้คำปรึกษาแนะนำ บริการจัดหางาน บริการรถซัก อบ อาบ จากมูลนิธิกระจกเงา บริการตรวจสุขภาพจากสำนักอนามัย (ทุกวันศุกร์) บริการรถทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ บริการตัดผม บริการรถสุขาเคลื่อนที่ การประสานกับหน่วยงานเพื่อรับคนไร้บ้านต้องการมีงานทำ หรือฝึกอาชีพให้กลับเข้าสู่ระบบการทำงาน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลคนไร้บ้าน เพื่อเป็นฐานข้อมูลคนไร้บ้านของ กทม. ส่วนการกำหนดจุดแจกอาหารสำหรับคนไร้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 ได้ปรับเปลี่ยนจุดแจกอาหารเป็นจุดเดียวในพื้นที่บริเวณตรอกสาเก จำกัดการแจกอาหาร 200 ชุด/วัน โดยขอความร่วมมือประชาชนลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อความสะดวกต่อการจัดคิวสำหรับแจกอาหารและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่
       
นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินมาตรการเข้มงวดกวดขันตรวจสอบความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนเร่ร่อนไร้บ้านบริเวณท่าเรือหัวลำโพง รวมถึงในพื้นที่อื่นของกรุงเทพฯ โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตสำรวจคนขอทานในพื้นที่ ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กรณีสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา หรือสร้างความไม่สะอาดในพื้นที่ รวมถึงการพักอาศัยหลับนอนในพื้นที่สาธารณะและรายงานผลมายัง สพส. เพื่อวางแนวทางและมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
 
เขตราชเทวีประสาน กฟน. แก้ไขฝาบ่อพักระบบไฟฟ้า-ผิวจราจรทรุดตัวบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีฝาบ่อพักระบบไฟฟ้าและผิวจราจรชำรุดทรุดตัวบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ทำให้มีผู้ที่สัญจรได้รับบาดเจ็บว่า สำนักงานเขตฯ ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ใกล้กับโรงเรียนดอนบอสโก) ซึ่งเป็นงานโครงการของ กฟน. เบื้องต้นเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้ว ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ปิดกั้นบริเวณจุดเกิดเหตุและดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดการจราจรตามปกติ
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200