Flag
Search
Close this search box.
กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567
กทม. เน้นย้ำมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคลป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา
 
นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียนสังกัด กทม. ว่า ขอเน้นย้ำให้ครู บุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนและนักเรียนทุกคน ทุกชั้น ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่อากาศไม่ถ่ายเท หรือมีอาการทางเดินหายใจ หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงการติดเชื้อโควิด 19 ตรวจหาเชื้อโควิด 19 (ATK) เมื่อมีอาการทางเดินหายใจและให้จัดสภาวะแวดล้อมของสถานศึกษาให้สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล มีการระบายอากาศที่ดี และประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสม ส่งเสริมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ปฏิบัติตามสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กนักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยต้องมีการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานงานอนามัยโรงเรียน เฝ้าระวังสังเกตอาการ กรณีพบกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มก้อนให้ประสานปรึกษาศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่และส่งต่อเข้ารับการรักษาตามสิทธิการรักษา หากมีการติดเชื้อในสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมโดยไม่ปิดเรียน
 
กทม. ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำในซอยมหาดไทยรองรับสถานการณ์ฝน

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม. กล่าวถึงแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในซอยมหาดไทยว่า บริเวณซอยมหาดไทยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบและดูแลของพื้นที่เขตบางกะปิและพื้นที่เขตวังทองหลาง ซึ่ง สนน. ได้ประสานและตรวจสอบระบบท่อพบว่า ในพื้นที่เขตบางกะปิ มีแนวท่อระบายน้ำทั้ง 2 ฝั่ง โดยฝั่งทิศตะวันออกมีท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร และมีบ่อสูบน้ำขนาด 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพื่อสูบน้ำลงคลองแสนแสบ ส่วนฝั่งทิศตะวันตก มีท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ต่อลงคลองแสนแสบ มีบ่อประตูปิดกั้นน้ำก่อนลงคลองแสนแสบ ส่วนพื้นที่เขตวังทองหลางมีแนวท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง ต่อเชื่อมลงคลองจิตรมิตร ซึ่งคลองจิตรมิตรด้านบนจะต่อเชื่อมกับคลองจั่น โดยมีสถานีสูบขนาด 2.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ส่วนด้านล่างต่อเชื่อมกับคลองแสนแสบมีสถานีสูบขนาด 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทั้งสองสถานีสูบน้ำดังกล่าวจะช่วยสูบเร่งระบายน้ำ แต่หากมีฝนตกหนักมากกว่า 60 มิลลิเมตร อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำรอการระบาย ทั้งนี้ สำนักงานเขตจะต้องปรับปรุงท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับปริมาณฝนที่ตกมากกว่า 60 มิลลิเมตร และจะช่วยเร่งระบายน้ำลงคลองจิตรมิตรได้อย่างรวดเร็วต่อไป
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200