Flag
Search
Close this search box.
จิตอาสาฯ “ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้และทำความสะอาดศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง”

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

        ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันนี้ (19 เม.ย. 67) นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นำจิตอาสาฯ สำนักพัฒนาสังคม รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสำนักสำนักพัฒนาสังคม ตลอดจนประชาชนจิตอาสา จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรม “ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้และทำความสะอาดศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง” โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 72 ต้น จากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณทางเดินและระเบียงภายในอาคารที่ทำการ อาคารอาชีวบำบัด กวาดถนนและเก็บขยะบริเวณโดยรอบ พัฒนาความสะอาดศาลาธรรม องค์พระ ลานเปตอง อาคารแสงส่องหล้า และอาคารธาราบำบัด

—————–

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200