Flag
Search
Close this search box.
แจ้งข้อราชการงานขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรของผู้ว่าฯ กทม.
 
🎋สำนักพัฒนาสังคม จัดประชุมการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้แทนสำนักงานเขตต่างๆ รับทราบ ได้แก่
1. การส่งเสริมการปลูกพืชผักเกษตรปลอดสารพิษ
2. การส่งเสริมให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย Bangkok G
3. การขยายตลาดในรูปแบบ Farmer Market ให้ครอบคลุม 50 เขต
4. การณรงค์ให้เกษตรกร ลดการเผาตอซังข้าวและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
⛳️พร้อมนี้ได้หารือและร่วมพิจารณาประเด็นที่จำเป็นต้องขอให้สำนักงานเขตร่วมสนับสนุน 2 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตดำเนินการ โดยสำนักพัฒนาสังคมจะมีหนังสือเรียนแจ้งผู้อำนวยการเขตต่อไป ดังนี้
1. การประกวดแปลงผักในชุมชนดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ปี 2567 พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน Timeline การประกวดฯ และให้สำนักงานเขตส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567
2. การขยายตลาดในรูปแบบ Farmer Market ให้ครอบคลุม 50 เขต อย่างเป็นรูปธรรม ให้สำนักงานเขต จัดตลาด Farmer Market ในพื้นที่เขต โดยแจ้งกำหนดการ ระบุวันเวลาและสถานที่จำหน่ายให้ชัดเจน พร้อมรายงานผล ให้สำนักพัฒนาสังคมทราบทุกเดือน
😄 โอกาสนี้ สำนักพัฒนาสังคมได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการทำเกษตรในเมืองเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง “ปลูกเพื่อเมือง 2567” และแนวทางการจัดงานเทศกาลจัดแสดงผลผลิตการเกษตรของกรุงเทพมหานคร (BKK Agri Food Festival) ด้วย
🌟(22 เม.ย. 67) นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ได้เป็นประธานการประชุมการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยนางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ นางสาวรุ่งนภา ตรีแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมเกษตรกรรม ผู้แทนสำนักงานเขต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) ชั้น 6 สำนักพัฒนาสังคม
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200