Flag
Search
Close this search box.
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

กทม.ผันน้ำจืดเจือจางค่าความเค็ม แก้ไขน้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์-คลองสาขา

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ความเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสาขาว่า จากกรณีการพังทลายของทำนบดินชั่วคราวปิดกั้นคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งเป็นโครงการของกรมชลประทาน (ชป.) ทำให้น้ำเค็มจากแม่น้ำบางปะกงไหลทะลักเข้าคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสาขา เมื่อวันที่ 9 เม.ย.67 ซึ่ง ชป.ได้ซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราวปิดกั้นคลองประเวศบุรีรมย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา ในส่วนของ กทม.โดย สนน.ได้เข้าร่วมการประชุมหน่วยบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 17 เม.ย.67 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ชป.ได้ปิดประตูระบายน้ำกลางคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสาขาที่เชื่อมต่อและดำเนินการก่อสร้างทำนบดังกล่าวปิดกั้นน้ำเค็มจากแม่น้ำบางปะกง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าสู่พื้นที่ชั้นในและเข้ามาเติมในคลองประเวศบุรีรมย์ พร้อมทั้งเร่งสูบน้ำเค็มที่ผสมกับน้ำจืดในคลองประเวศบุรีรมย์ลงสู่แม่น้ำบางปะกง
นอกจากนี้ ได้ผันน้ำจืดผ่านบึงฝรั่งเข้ามาเจือจางค่าความเค็มให้กลับสู่ค่าปกติ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประกอบกับคลองประเวศบุรีรมย์ตรงเขตรอยต่อระหว่าง กทม.กับจังหวัดสมุทรปราการมีสถานีสูบน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนลาดกระบังปิดกั้นอยู่ โดยค่าความเค็มของน้ำภายในคลองประเวศบุรีรมย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ อย่างไรก็ตาม กทม.ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ ตลอดจนเตรียมพร้อมบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหากมีน้ำเค็มเข้ามาในพื้นที่ได้ทันที

 

กทม.ขับเคลื่อนป้องกัน-แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิครอบคลุม 4 มิติ

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตดินแดงว่า สนอ.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่เขตดินแดง โดยผู้ป่วยยาเสพติดที่ต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาจะได้รับการคัดกรอง เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษา จำแนกผู้ป่วยเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด โดยจะให้การบำบัดตามสภาพการเสพติด ซึ่งการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มีศูนย์คัดกรอง/สถานพยาบาลยาเสพติดของ กทม.จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) 4 ดินแดง และ ศบส.52 สามเสนนอก ขณะเดียวกันได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง 24 ชุมชน โดยบูรณาการ งบประมาณและการทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กทม.และกองบัญชาการตำรวจนครบาล รวมถึงเครือข่ายในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการในชุมชน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน เฝ้าระวัง ตั้งด่าน เดินเวรยาม เวทีประชาคม X-Ray ตรวจปัสสาวะ ประกอบด้วย โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ดำเนินการในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 ชุมชน โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ดำเนินการระหว่างเดือน ธ.ค.66 – มี.ค.67 และโครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน 3 ชุมชน โดย กทม.ดำเนินการระหว่างเดือน ก.พ.-ก.ค.67 กลุ่มที่ 2 CBTx กองทุนแม่ของแผ่นดิน 11 ชุมชน ได้รับงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กทม.มีการเฝ้าระวัง ตั้งด่าน เดินเวรยาม เวทีประชาคม สุ่มตรวจปัสสาวะระหว่างเดือน เม.ย.- ส.ค.67 และกลุ่มที่ 3 ชุมชนทั่วไป 9 ชุมชน ดำเนินการตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในแต่ละชุมชน ระหว่างเดือน ก.พ.-ส.ค.67
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้ค้นหาผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อบำบัดรักษา ฟื้นฟู และดูแลอย่างครบวงจร ผ่านกลไกต่าง ๆ ได้แก่ การดูแลผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBTx) การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการตามนโยบายการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดของนายกรัฐมนตรี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่ง กทม.ได้กำหนดตัวชี้วัด (OKR) และโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุเป้าหมาย
นอกจากนั้น สนอ.ยังให้บริการด้านสาธารณสุขปฐมภูมิครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยให้บริการสุขภาพทั้งเชิงรับ (ใน ศบส.) เช่น การให้บริการตรวจรักษาโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค เป็นต้น และให้บริการสุขภาพเชิงรุก (นอก ศบส.) เช่น การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน การให้คำแนะนำ การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน การบริการสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการในพื้นที่ทั้งคลินิกชุมชนอบอุ่น ร้านยาเครือข่าย รวมถึงเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพและครบวงจร

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200