Flag
Search
Close this search box.
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

กทม.ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ป้ายรถเมล์เก่า เตรียมสร้างศาลาที่พัก-ป้ายรถเมล์รูปแบบใหม่

นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม.กล่าวกรณีมีข้อเสนอแนะให้ กทม.เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อยู่ในความดูแลของ กทม.ว่า สจส.ได้เร่งแก้ไขปัญหาศาลาที่พักผู้โดยสาร (เก่า) โดยแก้ไขปัญหาไฟส่องสว่างเร่งด่วนด้วยการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ชั่วคราว ระหว่างรอบรรจบไฟฟ้าสาธารณะ สำหรับศาลาที่พักผู้โดยสารที่ได้ชำระค่าไฟฟ้าค้างจ่ายแล้ว สจส.จะเร่งรัดให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มาบรรจบไฟฟ้า ขณะเดียวกันได้เร่งแก้ไขปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารที่ชำรุดอื่น ๆ เช่น หลังคา ม้านั่ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
นอกจากนั้น ได้ออกแบบศาลาที่พักผู้โดยสาร (ใหม่) รวมทั้งปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสาร (เสาเดี่ยว) พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างให้มีขนาดเหมาะสมกับกายภาพทางเท้าที่ไม่กว้างนักได้ โดยในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 89 หลัง และได้ขอจัดสรรงบประมาณปี 2568 เพื่อก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ 100 หลัง และติดตั้งป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่อีก 200 ป้าย

 

กทม.เร่งพัฒนาระบบยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารสาธารณะ-อาคารขนาดใหญ่ผ่านออนไลน์

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวกรณีมีข้อสังเกตถึงการปรับปรุงการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในกรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานครได้จัดทำระบบการยื่นขออนุญาตทางออนไลน์ BMA OSS และเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน ต.ค.66 เป็นต้นมา ผ่านทาง https://eservice.bangkok.go.th/index ซึ่งรองรับการยื่นขออนุญาตอาคารที่มีขนาดไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร โดยประชาชนสามารถยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขต ซึ่งจะมีระบบติดตามงานและแสดงสถานะการดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบได้ว่า ปัจจุบันเรื่องที่ยื่นขออนุญาตอยู่ในขั้นตอนใด รวมทั้งมีระบบรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร กทม.ทราบ ทั้งนี้ กทม.อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการยื่นขออนุญาตทางออนไลน์สำหรับอาคารสาธารณะ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากขึ้นต่อไป

 

กทม.เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่
 
นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กล่าวถึงการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและติดตามคุณภาพน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสาขาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำว่า สพส.ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการเกษตรฝั่งพระนครและธนบุรี เมื่อวันที่ 21 ก.พ.67 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งในการประชุมได้รายงานสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำ การบริหารจัดการน้ำที่จะใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง รับฟังปัญหาน้ำเค็มที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากน้ำทะเลหนุน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน สำนักการระบายน้ำ กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำของ กทม.ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำ และการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำในพื้นที่เขต ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบ พร้อมทั้งติดตามข่าวสาร สถานการณ์ และปริมาณน้ำ เพื่อเตรียมตัวรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกัน แก้ไข หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้มากที่สุด
นอกจากนั้น ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1-4 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ กรมชลประทาน ฯลฯ ออกตรวจเยี่ยมสำนักงานเขต เกษตรกร และพื้นที่การเกษตรในพื้นที่เขตที่มีความเสี่ยง เพื่อ สพส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร
            ส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์ โดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรในกรุงเทพฯ สพส.ได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตและผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำ กรณีการพังทลายของทำนบดินชั่วคราวปิดกั้นคลองประเวศบุรีรมย์ ทำให้น้ำเค็มจากแม่น้ำบางปะกงไหลทะลักเข้าคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสาขาเมื่อวันที่ 9 เม.ย.67 ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและพืช รวมถึงน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน ผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการเกษตรพระนคร กลุ่มไลน์เกษตรพระนคร-ธนบุรี (เจ้าหน้าที่เกษตร 26 เขตของ กทม.) กลุ่มแปลงนาสาธิต กทม. (เกษตรทำนาฝั่งพระนคร) พร้อมทั้งให้สำรวจความเสียหายจากการทำการเกษตรกรในเบื้องต้น เพื่อเยียวยาความเสียหายของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป
 
 
กทม.-ผู้ค้าร่วมทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้าสัปดาห์ละ 1 วัน พร้อมจัดเรือตรวจการณ์ดูแลแม่น้ำลำคลอง

นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (สนท.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมดูแลและทำความสะอาดแม่น้ำ คูคลอง และพื้นที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาว่า สนท.ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานเขต โดยให้สำนักงานเขตและผู้ค้าร่วมกันทำความสะอาดทางเท้าบริเวณที่ทำการค้าและบริเวณใกล้เคียงให้มีความสะอาด สวยงาม โดยในพื้นที่ทำการค้า หรือจุดผ่อนผันให้หยุดทำการค้าและร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สัปดาห์ละ 1 วัน ตามที่สำนักงานเขตและผู้ค้าตกลงร่วมกัน ส่วนพื้นที่ทำการค้านอกจุด หรือนอกจุดผ่อนผันให้หยุดทำการค้าและร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทุกวันจันทร์ ขณะเดียวกัน สนท.ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม จัดชุดเรือตรวจการณ์ดูแลรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลองอีกด้วย
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200