Flag
Search
Close this search box.
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 3 เมษายน 2567

กทม.ประสานความร่วมมือเร่งแก้ปัญหาขอทานบนสะพานลอยซอยสุขุมวิท 23-แนวสถานีรถไฟฟ้า
 
นางเบญญา อินทวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม.กล่าวกรณีสื่อออนไลน์โพสต์ภาพขอทาน หรือคนเร่ร่อนนอนบนสะพานลอยคนข้ามบริเวณปากซอยสุขุมวิท 23 ว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดทีมปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจและฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตรวจสอบคนเร่ร่อนขอทานในพื้นที่เป็นประจำทุกวัน โดยเมื่อวันที่ 29 มี.ค.67 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณปากซอยสุขุมวิท 23 พบชาย 1 คน นั่งอยู่บนสะพานลอยคนข้ามดังกล่าว เมื่อพบเจ้าหน้าที่ ชายคนดังกล่าวแจ้งไม่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือใด ๆ จากภาครัฐ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 กำหนดว่า การดำเนินการใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากคนไร้ที่พึ่งก่อน เจ้าหน้าที่จึงว่ากล่าวตักเตือนและห้ามมิให้มานั่งพักอาศัยในพื้นที่สาธารณะอีก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการบริเวณถนนสุขุมวิทแจ้งผู้มาใช้บริการไม่ให้เงินขอทาน ไม่แจกอาหารให้คนเร่ร่อน นอกจากนั้น ได้ประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่บูรณาการร่วมตรวจสอบคนเร่ร่อน ขอทานเป็นประจำ พร้อมจัดทำประวัติบุคคลดังกล่าวและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
 
นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวว่า สพส.ให้ความสำคัญในการแก้ไขบัญหาขอทานและคนเร่ร่อนมาโดยตลอด ขณะเดียวกันได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดกวดขันตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยได้มีหนังสือสั่งการไปยังฝ่ายเทศกิจของสำนักงานเขต 50 เขต ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยบูรณาการ สนับสนุน อำนวยความสะดวก ประสานงาน และดำเนินการในพื้นที่เขต ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กรณีสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา หรือสร้างความไม่สะอาดในพื้นที่ รวมถึงการพักอาศัยหลับนอนในพื้นที่สาธารณะ โดยสำนักงานเขตจะสำรวจผู้ทำการขอทานในพื้นที่และรายงานผลผ่าน Google Forms ให้ สพส.ทราบทุกวันจันทร์ เพื่อลงพื้นที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว


        นอกจากนั้น กทม.ได้ประสานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนงดการให้เงินแก่ผู้ทำการขอทานตามแนวสถานีรถไฟฟ้าและพื้นที่สาธารณะของ กทม.โดยเริ่มดำเนินการในช่วงเดือน มี.ค.67 เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทราบนโยบายในรูปแบบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (สนท.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม.กล่าวว่า กรณีคนไร้บ้านนอนบนสะพานลอยคนข้ามบริเวณปากซอยสุขุมวิท 23 สนท.ได้ประสานฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตคลองเตย จัดกำลังออกตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณสะพานลอยดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้มงวดกวดขันคนไร้บ้านและคนขอทานเป็นประจำ โดยประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่จาก พม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ สนท.ให้ความสำคัญกับปัญหาคนไร้บ้านและคนขอทาน โดยจัดทำโครงการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง ซึ่งได้ประสานสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อวางมาตรการและแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

 

 

 

กทม.เดินหน้าแก้ปัญหาบ้านรุกล้ำลำคลองรื้อย้ายไปแล้วกว่า 2,400 หลัง
 
นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม.กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตการรายงานจำนวนบ้านรุกล้ำริมคลองสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่ตรงความเป็นจริง ทั้งยังพบศูนย์การค้าย่านบางแคก่อสร้างคร่อมคลองลำกระโดง ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะว่า สนน.มีภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวกับคลองระบายน้ำสายหลัก นอกจากขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคูคลองและแหล่งน้ำแล้ว ยังได้พัฒนาภูมิทัศน์ริมคลองและป้องกันสิ่งก่อสร้างมิให้รุกล้ำในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตามแนวริมคลองพร้อมทางเดินและราวกันตก แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่กรุงเทพฯ มีการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว พร้อมกับมีประชากรเข้ามาอาศัยมากขึ้น ทำให้ประชาชนเข้ามาสร้างที่พักอาศัยอยู่ในที่สาธารณะ หรือตามแนวริมคลองสาธารณะ ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ของ กทม.ตามที่ได้รับงบประมาณมาแล้ว 

        สำหรับการติดตามแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะและขุดลอกคลองมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำทางน้ำได้ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เพื่อใช้ระบายน้ำ โดยก่อนที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนได้ประสานสำนักงานเขตในพื้นที่สำรวจสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำเขตคลอง รวมถึงเจรจาขอความร่วมมือการรื้อย้าย พร้อมสร้างความรู้และทำความเข้าใจกับประชาชนที่รุกล้ำแนวเขตคลอง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการระบายน้ำและจะทำให้การระบายน้ำจากคลองเข้าสู่ระบบระบายน้ำ หรือสถานีสูบน้ำได้ช้า รวมถึงจะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้ ขณะเดียวกันยังมีบ้านเรือนประชาชนบางส่วนที่รุกล้ำแนวคลองและยังไม่ให้ความร่วมมือรื้อย้าย นอกจากการเจรจาสร้างความรู้ทำความเข้าใจถึงปัญหาให้ทราบแล้ว ท้ายที่สุดต้องบังคับใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้บุกรุก ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตในพื้นที่ 


          ทั้งนี้ กทม.ได้สำรวจบ้านรุกล้ำแนวเขตคลองตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย.65 เป็นต้นมา พบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต มีคูคลอง 1,980 คลอง มีผู้รุกล้ำ 11,231 หลัง ปัจจุบันได้รื้อย้ายบ้านรุกล้ำคลองไปแล้ว 2,450 หลัง และยังคงเหลืออีก 8,781 หลัง ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาสร้างความเข้าใจ รวมถึงการดำเนินการด้านกฎหมาย (กฎหมายอาคาร และ ปว.44) อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ เช่น คลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร เป็นคลองในส่วนของราชพัสดุและอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ยังมีจำนวนผู้ที่รุกล้ำจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในการจัดหาที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ โดยที่ผ่านมา กทม.ได้ประสานหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คลองในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย รวมถึงใช้ในการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
นายณรงค์ ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีศูนย์การค้าย่านบางแคก่อสร้างคร่อมคลองลำกระโดง ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะว่า กรณีดังกล่าวได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับศูนย์การค้าฯ โดยศาลได้มีคำพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการทำละเมิด ซึ่งศูนย์การค้าฯ ได้จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันศูนย์การค้าฯ ได้ยื่นคำขอใช้ประโยชน์บริเวณลำกระโดงในที่ดินสาธารณะตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยสำนักงานเขตบางแคจะได้รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมทั้งสรุปหลักฐานและขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดเสนอผู้บริหาร กทม. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ ต่อไป

 

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200