Flag
Search
Close this search box.
โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษากรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา


 20 ก.พ. 67 เวลา 08.00 น. นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษากรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตร และตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 และให้สำนักงานลูกเสือจังหวัด จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้กับวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน แล้วนำไปขยายผลจัดฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้กับลูกเสือของสถานศึกษากรุงเทพมหานคร

โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
3.เพื่อให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

โครงการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 40 คน

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางกฤติมา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางชลตวรรณ ขุมเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส คณะวิทยากร และลูกเสือ เนตรนารีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้การต้อนรับ

#สำนักการศึกษา
#ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
#โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
#เขตทวีวัฒนนา

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200