Flag
Search
Close this search box.
กทม. จับมือ สจล. บูรณาการองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ร่วมกัน

(9 พ.ย. 66) นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนโยบายของผู้ว่าฯ ชัชชาติ ที่ต้องการให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาในหลากหลายมิติโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนนักวิชาการ ทั้งในส่วนของนักวิชาการอิสระ และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  กรุงเทพมหานคร จึงได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนทุกช่วงวัยให้ได้รับความรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจํากัด ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการประกอบวิชาชีพ การสร้างรายได้ และเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาทักษะทางสังคมด้านการปฏิสัมพันธ์ให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ และนําความรู้มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงการ  หลักสูตร กิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์ที่ดี โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ หลักสูตร และกิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงานตามกรอบบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยร.ศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรุงเทพมหานคร กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

—————————-

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200