logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
เยี่ยมศูนย์ฯ BFC เขตสวนหลวง สำรวจถนนสวยพัฒนาการ ชมคัดแยกขยะชุมชนเจริญพัฒนา

เยี่ยมศูนย์ฯ BFC เขตสวนหลวง สำรวจถนนสวยพัฒนาการ ชมคัดแยกขยะชุมชนเจริญพัฒนา คุมเข้มค่าฝุ่น PM2.5 ตรวจ Boilers โรงงานซักฟอก แก้จุดเสี่ยงใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ กำชับเขตฯ ดูแลความเรียบร้อยผู้ค้านอกจุดผ่อนผัน 

 

(28 พ.ย.65) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตสวนหลวง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

 

ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เขตสวนหลวง เป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร โดยนำงานบริการของ 10 ฝ่ายในสำนักงานเขต มาให้บริการรวมกันที่จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการและติดต่อราชการกับกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเขตฯ เปิดให้บริการ 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรายได้ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยแจ้งประเภทงานที่มารับบริการตรงจุดประชาสัมพันธ์ รับบัตรคิวจากตู้ BMA Q รอเรียกเข้ารับบริการตามประเภทงานของฝ่าย หรือนัดหมายล่วงหน้าผ่าน Application BMA Q ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน จำนวนประชาชนที่มารับบริการในแต่ฝ่าย ระยะเวลาในการให้บริการ เพื่อให้งานบริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงติดตามการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ซึ่งเขตฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีครบถ้วนแล้ว เพื่อให้การจัดเก็บภาษีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

สำรวจถนนสวย (ปลูกต้นไม้ 1 ถนน 1 เขต) ถนนพัฒนาการ บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถนนพัฒนาการ ระยะทาง 6,500 เมตร ปัจจุบันเขตฯ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณเกาะกลางถนน เช่น ต้นเข็มพิษณุโลก ต้นทองอุไร ต้นไทรเกาหลี ต้นเฟื่องฟ้า เพื่อความร่มรื่นสวยงาม พร้อมทั้งสอบถามถึงการปรับปรุงสวนภายในซอยอ่อนนุช 46 หมู่บ้านมิตรภาพ ล็อก 1 และการพัฒนาพื้นที่บริเวณซอยอ่อนนุช 46 ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา เป็นสวน 15 นาที พื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานสำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการออกแบบ

เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะ ชุมชนเจริญพัฒนา ซอยพัฒนาการ 32 เป็นชุมชนเมือง บ้านเรือน 249 ครัวเรือน มีการรวมกลุ่มด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิดชุมชนสวย เราช่วยกัน สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน โดยพลังชุมชน นำโดย ประธานกรรมการชุมชน มีการประสานความร่วมมือกับเขตฯ และภาคีเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมอยู่เป็นประจำ มีศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะ โดยเขตฯ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนในการลดและคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ดังนี้ 1.ขยะทั่วไป กำหนดจุดตั้งวางถังขยะ เขตฯ จัดเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์ 2.ขยะรีไซเคิล ประชาชนในชุมชนรวบรวมขยะรีไซเคิล และนำไปจำหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเหลือใช้ บางประเภทนำมารีไซเคิล นำกลับมาใช้งาน โดยมีร้านอาหารในชุมชนนำขยะมารีไซเคิลเป็นของตกแต่ง สร้างจุดขายให้กับร้าน 3.ขยะอินทรีย์/ขยะเศษอาหาร เกษตรกรในชุมชนนำเศษอาหารมาเลี้ยงสัตว์ หมักทำปุ๋ยไว้ใช้ในครัวเรือน ทำน้ำหมักชีวภาพไว้แจกจ่าย 4.ขยะอันตราย เขตฯ จัดเก็บทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน หรือตามที่ได้รับการประสานจากชุมชน

จากนั้นได้ติดตามมาตรการควบคุมและป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานซักฟอกซินไฉฮั่ว ซอยพัฒนาการ 9 และ 11 ถนนพัฒนาการ ซึ่งเป็นโรงงานซักฟอกที่มีการใช้หม้อไอน้ำ (Boilers) โดยเขตฯ ได้กำหนดแผนตรวจโรงงานอุตสาหกรรม แพลนท์ปูน และสถานที่ก่อสร้างในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ รวมถึงกำชับให้สถานประกอบการในพื้นที่ปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

ตรวจสอบการแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย สวนทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ตัดถนนพัฒนาการ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรมและปัญหาการลักขโมยสายไฟ ทำให้ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ไม่มีกล้องวงจรปิด ห้องน้ำชำรุด และเป็นจุดมั่วสุม เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรากวดขัน เพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน วันละ 3 ครั้ง ในช่วงเวลาเช้า บ่าย และกลางคืน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม นอกจากนี้ เขตฯ ได้มีการวางแผนและพิจารณาทำรั้วโดยรอบ ปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สำหรับออกกำลังกาย นั่งเล่นพักผ่อน ทำกิจกรรมต่างๆ สามารถรองรับประชาชนได้ทุกกลุ่มทุกวัย

 

พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สอบถามถึงพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน ซึ่งในพื้นที่เขตฯ มีจำนวน 5 จุด ผู้ค้า 44 ราย ได้แก่ 1.บริเวณซอยพัฒนาการ 25 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ปากซอยถึงสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ผู้ค้า 22 ราย 2.บริเวณปากซอยอ่อนนุช 68 ผู้ค้า 3 ราย 3.บริเวณซอยรามคำแหง 4 ผู้ค้า 13 ราย 4.บริเวณซอยพัฒนาการ 34-36 ผู้ค้า 8 ราย และ 5.บริเวณซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 ผู้ค้า 1 ราย ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ทำการค้า กวดขันไม่ให้มีการตั้งวางสินค้ารุกล้ำเข้ามาในทางเท้า รวมถึงพิจารณาจัดหาพื้นที่เพื่อให้ผู้ค้ามาอยู่รวมกัน

 

ในการลงพื้นที่วันนี้มี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางสุภมาส เลขาจารกุล ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตสวนหลวง สำนักเทศกิจ ชาวชุมชนเจริญพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

 

#บริหารจัดการดี #สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี #ปลอดภัยดี #เศรษฐกิจดี

—–  (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

แชร์ข่าว: