Flag
Search
Close this search box.
สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ รู้ไว้ไม่เสียหลาย
ในปัจจุบันกทม. ได้มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่คอยส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ  มีความมั่นคงทางรายได้ รับรู้คุณค่าของตนเอง เข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเท่าเทียมและถ้วนหน้า และเป็นการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 11 เกี่ยวกับ สิทธิและสวัสดิการ สำหรับผู้สูงอายุ
สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุไม่ได้มีประโยชน์เพียงผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนอีกด้วย
1. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
2. การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสาร
3. การประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพที่เหมาะสม
4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจการทางสังคม
5. การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ
6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม ถูกแสวงหาผลประโยชน์หรือถูกทอดทิ้ง
9. การให้คำแนะนำปรึกษา หรือการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้างในทางคดีหรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว
10. การจัดหาที่พักอาศัย ยานพาหนะ เครื่องนุ่งห่ม
11. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
12. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
13. การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึงข้อมูลระบบสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สถานสงเคราะห์บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 และกองทุนผู้สูงอายุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dop.go.th/th/laws/2/10/786 

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200