Flag
เยี่ยมศูนย์ฯ BFC 10 ฝ่ายเขตบางกอกน้อย จัดพื้นที่ทำการค้าในและนอกจุดผ่อนผัน

เยี่ยมศูนย์ฯ BFC 10 ฝ่ายเขตบางกอกน้อย จัดพื้นที่ทำการค้าในและนอกจุดผ่อนผัน ส่งเทศกิจส่องจุดเสี่ยงอาชญากรรม ตรวจเข้มค่าฝุ่น PM2.5 ไซต์ก่อสร้างลุมพินีวิลล์ ชมต้นแบบคัดแยกขยะโรงเรียนวัดยาง ปรับสวนเดิมพร้อมทำสวนใหม่เป็นสวน 15 นาที 

 

(24 พ.ย.65) เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตบางกอกน้อย เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้

 

จุดที่ 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เขตบางกอกน้อย เป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร โดยนำงานบริการของ 10 ฝ่ายในสำนักงานเขต มาให้บริการรวมกันที่จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการและติดต่อราชการกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเขตฯ เปิดให้บริการครบทั้ง 10 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรายได้ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โดยแจ้งประเภทงานที่มารับบริการตรงจุดประชาสัมพันธ์ รับบัตรคิวจากตู้ BMA Q รอเรียกเข้ารับบริการตามประเภทงานของฝ่าย หรือนัดหมายล่วงหน้าผ่าน Application BMA Q ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน จำนวนประชาชนที่มารับบริการในแต่ฝ่าย พร้อมทั้งติดตามการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน เพื่อให้การจัดเก็บภาษีรายได้ประจำปีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

จุดที่ 2 จุดผ่อนผันทำการค้า บริเวณปากซอยอรุณอมรินทร์ 22 (ซอยวังหลัง) ถนนอรุณอมรินทร์ จุดที่ 3 จุดทำการค้านอกจุดผ่อนผัน บริเวณซอยอรุณอมรินทร์ 20 (ศาลาต้นจันทน์) ถนนอรุณอมรินทร์ จุดที่ 4 จุดผ่อนผันทำการค้า บริเวณซอยแสงศึกษา ถนนอิสรภาพ ซึ่งมีการปรับภูมิทัศน์และจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม โดยได้รับการสนับสนุนร่มจากโรงพยาบาลธนบุรี ทั้งนี้เขตฯ มีพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน จำนวน 7 จุด ได้แก่ 1.บริเวณใต้สะพานอรุณอมรินทร์ (ข้ามคลองบางกอกน้อย) ผู้ค้า 2 ราย ขายข้าวหมกไก่ ก๋วยเตี๋ยว น้ำชง เวลาทำการค้า 06.00-15.00 น. 2.บริเวณถนนอิสรภาพ หน้าร้านสะดวกซื้อ 7 – ELEVEN ผู้ค้า 4 ราย ขายโตเกียว ลูกชิ้นปิ้ง หมูย่าง เนื้อย่าง ยำรวมมิตร เวลาทำการค้า 17.00-20.00 น. 3.บริเวณตรงข้ามกรมควบคุมความประพฤติ ปากซอยวังหลังซอย 4 ผู้ค้า 2 ราย ขายขนมจีนน้ำยา น้ำผลไม้ปั่น เวลาทำการค้า 17.00-20.00 น. 4.บริเวณหน้าวัดเจ้าอาม ถนนบางขุนนนท์ ผู้ค้า 2 ราย ขายลูกชิ้นต้ม หมูทอด เนื้อทอด เวลาทำการค้า 17.00-20.00 น. 5.บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย ผู้ค้า 2 ราย ขายกาแฟ ส้มตำ เวลาทำการค้า 07.00-17.00 น. 6.บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาสามแยกไฟฉาย ผู้ค้า 3 ราย ขายขนมครก กล้วยแขก ลูกชิ้นทอด เวลาทำการค้า 07.00-17.00 น. และ 7.บริเวณปากซอยอรุณอมรินทร์ 20 (ศาลาต้นจันทน์) ถนนอรุณอมรินทร์ ผู้ค้า 1 ราย ขายขนมจีน เวลาทำการค้า 07.00-17.00 น.

 

จุดที่ 5 จุดเสี่ยงภัยด้านอาชญากรรม ในพื้นที่เขตฯ มีจุดเสี่ยงจำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.บริเวณกลางซอยบางขุนนนท์ 24 2.บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 แยกอำนวยผล 8 (ชุมชนคลองล่าง) และ 3.บริเวณซอยอิสรภาพ 44 (ตรอกมะตูม) โดยเขตฯ ได้ติดตั้งตู้เขียวและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจตราในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร

 

จุดที่ 6 ต้นแบบการคัดแยกขยะ โรงเรียนวัดยางสุทธาราม ถนนพรานนก พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา มีนักเรียนทั้งหมด 485 คน วิธีการคัดแยกขยะโดยจำแนกตามประเภทของขยะ ดังนี้ การคัดแยกขยะอินทรีย์ โดยการย่อยสลายลงดิน เพื่อเป็นปุ๋ยในการปลูกพืช การคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปเป็นรายได้ของนักเรียนและทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล การคัดแยกขยะอันตราย นำถังรองรับขยะอันตราย และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทราบ และแจ้งเขตฯ ดำเนินการจัดเก็บเมื่อมีปริมาณที่มาก การคัดแยกขยะทั่วไป นำถังรองรับขยะทั่วไป และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนทราบ สำหรับปริมาณขยะก่อนดำเนินการคัดแยกเฉลี่ย 15-20 กก./ต่อวัน หลังดำเนินการคัดแยกเฉลี่ย 10-12 กก./ต่อวัน ปัจจุบันโรงเรียนนำขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ กลับมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับนักเรียน เขตฯ ดำเนินการจัดเก็บขยะสัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์

 

จุดที่ 7 ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 สถานที่ก่อสร้างอาคารชุดลุมพินีวิลล์ จรัญ-ไฟฉาย ระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 และ 22 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อาคารชุดอยู่อาศัย 1,482 ห้อง โดยบจม.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามวิธีและเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตในการก่อสร้างตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) และแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2563) และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในพื้นที่เขตฯ มีสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ดังนี้ สถานประกอบการ/โรงงาน 25 แห่ง สถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่และตรวจวัดควันดำรถในสถานที่ก่อสร้าง 5 แห่ง โรงงานที่มีหม้อไอน้ำ 1 แห่ง สถานประกอบการอู่เคาะพ่นสี 6 แห่ง ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ ตรวจสอบตามมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย การติดตั้งตาข่ายคลุมอาคารป้องกันฝุ่น การพ่นฝอยละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ การตรวจวัดควันดำรถเข้า-ออกโครงการก่อสร้าง ตลอดจนได้เน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

จุดที่ 8 สวนสาธารณะใหม่ ที่เขตฯ จะจัดทำเป็นสวน 15 นาที คือ สวนหย่อมยูเทิร์นเพลินใจ ตั้งอยู่ริมทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 พื้นที่ 22 ตารางวา ชนิดต้นไม้ที่จะปลูก ไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นทองอุไร ต้นลีลาวดี ต้นไทรทอง ต้นไทรอังกฤษ ไม้พุ่มขนาดเล็ก ได้แก่ ต้นเฟื่องฟ้า ต้นชาดัด

 

จุดที่ 9 สวนสาธารณะเดิม ที่เขตฯ จะพัฒนาเป็นสวน 15 นาที จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สวนหย่อมปากซอยรุ่งประชา ถนนบรมราชชนนี (ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยา) พื้นที่ 1 งาน 27 ตารางวา สวนหย่อมสายใต้เก่า บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย พื้นที่ 1 งาน 25 ตารางวา

 

ในการลงพื้นที่วันนี้มี นางธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดยางสุทธาราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

 

#บริหารจัดการดี #เศรษฐกิจดี #ปลอดภัยดี #สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี

—–  (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonfutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88