Flag
Search
Close this search box.
ดินแดง-ห้วยขวาง เปิดนิทรรศการ “เครือข่ายโรงเรียนที่ 15 ร่วมพลังพัฒนาการศึกษา มุ่งสู่เมืองแห่งการเรียนรู้”

(10 ก.ค. 67) นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “เครือข่ายโรงเรียนที่ 15 ร่วมพลังพัฒนาการศึกษา มุ่งสู่เมืองแห่งการเรียนรู้” ณ โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่ชนะเลิศครูดีเด่น ครูที่ชนะเลิศสื่อการเรียนรู้ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ โดย นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้อำนวยการเขตดินแดง ผู้บริหารเขตดินแดง ผู้บริหารเขตห้วยขวาง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิด

เครือข่ายโรงเรียนที่ 15 (ดินแดง-ห้วยขวาง) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง การจัดนิทรรศการ “เครือข่ายโรงเรียนที่ 15 ร่วมพลังพัฒนาการศึกษา มุ่งสู่เมืองแห่งการเรียนรู้” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง ห้วยขวาง ด้วยระบบเครือข่ายที่ยั่งยืน รวมถึงเครือข่ายโรงเรียนที่ 15 มีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเครือข่ายโรงเรียนที่ 15 มีการนำเสนอผลงานทางการศึกษาที่มีคุณภาพ กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการทางวิชาการ การประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ การคัดเลือกครูดีเด่น

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2567 กรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษา โดยเน้นทักษะการคิด สอนให้ เอ๊ะ ทำให้ อ๋อ เพื่อให้ โอเค เมื่อนำไปใช้จริง ผ่านกระบวนการในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 1. สอนให้ เอ๊ะ โรงเรียนกำหนดหัวข้อหลักที่ต้องการเน้น พิจารณาตัวชี้วัดทักษะการคิด เพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 2. ทำให้ อ๋อ การวางแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ครูปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนลดการบรรยาย จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ รู้จักตั้งคำถาม แสวงหาคำตอบด้วยตัวเอง นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด วางแผน เตรียมการ ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหา และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และ 3. เพื่อให้ โอเค เมื่อนำไปใช้จริง ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย รูปแบบสอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้ และติดตามผลผ่านช่องทางที่ได้กำหนดไว้

การจัดงานนิทรรศการ “เครือข่ายโรงเรียนที่ 15 ร่วมพลังพัฒนาการศึกษา มุ่งสู่เมืองแห่งการเรียนรู้” นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนองนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูล เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิซาการ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน และขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
———————————– (พัทธนันท์…สปส. รายงาน)

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200