Flag
Search
Close this search box.
กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567
กทม. แจงติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบบริเวณท่าเรือทองหล่อช่วยสูบน้ำลงคลองช่วงฤดูฝน
 
นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม. กล่าวถึงการตรวจสอบกรณีมีการโพสต์คลิปน้ำสีดำจากท่อระบายน้ำถูกปล่อยลงคลองแสนแสบบริเวณท่าเรือทองหล่อว่า บริเวณซอยสุขุมวิท 55 หรือซอยทองหล่อ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจย่านใจกลางเมือง ร้านอาหาร สถานประกอบการ ประชาชนพักอาศัย รวมถึงมียานพาหนะสัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก ประกอบกับเป็นจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตก ซึ่ง สนน. ได้จัดทำบ่อสูบน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบบริเวณปลายซอยทองหล่อ เพื่อสูบน้ำลงคลองในช่วงฤดูฝนและช่วงที่มีการแจ้งเตือนว่า จะมีฝนตกในพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจสร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบกับประชาชนในย่านดังกล่าว กทม. จึงมีความจำเป็นต้องใช้บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 55 เพื่อสูบน้ำในท่อระบายน้ำลงคลองแสนแสบ อย่างไรก็ตาม กทม. มีมาตรการป้องกันและระมัดระวังไม่ให้น้ำจากบ่อสูบน้ำกระทบต่อการสัญจรทางเรือที่ประชาชนใช้ในการเดินทาง และบริเวณท่าเรือจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเปิด – ปิดการเดินเครื่องสูบน้ำในช่วงเวลาที่ไม่กระทบต่อการเดินเรือ โดยบ่อสูบน้ำดังกล่าวอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบริเวณท่าเรือ ส่วนในระยะยาวจะปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำที่จะไปลงคลองแสนแสบ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรทางเรือ
     
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สนน. ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟื้นฟูพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่บริเวณท่าเรือซอยทองหล่อ เป็นเขตชุมชนเมืองที่มีอาคาร สถานประกอบการขนาดใหญ่ และมีที่พักอาศัยจำนวนมาก อาคารเหล่านี้ต้องกำหนดแนวทางให้มีระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน โดยสำนักงานเขต ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมบูรณาการข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียและกำกับดูแลโดยใช้มาตรการทางกฎหมายตามอำนาจหน้าที่กับกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพน้ำทิ้งที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ขณะเดียวกัน กทม. มีแผนงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ครอบคลุมพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วย เพื่อช่วยรองรับปริมาณน้ำเสียจากสถานประกอบการต่าง ๆ ริมคลองแสนแสบจากเดิมปริมาณน้ำเสียจะถูกระบายลงสู่คลองโดยตรง แต่หลังจากโครงการฯ แล้วเสร็จจะช่วยรวบรวมน้ำเสียเหล่านั้นส่งไปบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป 
 
นอกจากนั้น กทม. ยังได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ อาทิ การทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในคลองและริมฝั่งคลองตลอดแนวตามแผนรักษาความสะอาดคูคลองและแหล่งน้ำตามวงรอบที่กำหนดไว้ รวมถึงตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับการบังคับใช้กฎหมาย การติดตั้งเครื่องเติมอากาศในน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำเน่าเสียรุนแรง การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงบำบัดน้ำเสียของ กทม. ที่มีอยู่เดิม อีกทั้งยังส่งเสริมให้ติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่ายภายในครัวเรือนของชุมชนและสถานประกอบการประเภทร้านอาหารที่ตั้งริมคลองแสนแสบ เป็นต้น
 
 
กทม. เข้มตรวจสอบการเบิกโอทีตามระเบียบ พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบผู้ค้า
 
นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีมีข้อสังเกตการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (โอที) ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กทม. มีการเบิกทุกวัน แต่สลับกันมาทำงาน และหลายพื้นที่มีผู้ค้าเพิ่มขึ้นว่า เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกหน่วยงาน มีแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (โอที) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 โดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การกวดขันและจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้า ที่สาธารณะ หาบเร่-แผงลอย ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต รถจอด หรือขับขี่บนทางเท้า ซากยานยนต์ วินรถจักรยานยนต์สาธารณะ การตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การอำนวยการจราจร เป็นต้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนกรณีมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน และงานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการปกติและได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ โดยผู้ที่จะสามารถเบิกค่าตอบแทนได้จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่ขอเบิกเงินเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่ว่าในวันใด จะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานมีผู้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สนท. ได้แจ้งฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว
 
        สำหรับกรณีที่ระบุมีจำนวนผู้ค้าในเขตกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นนั้น ที่ผ่านมา สนท. ร่วมกับสำนักงานเขตได้เข้มงวดกวดขันจุดที่ห้ามตั้งวางสิ่งของและควบคุมไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาทำการค้าขายอีกในจุดที่ได้ยกเลิกทำการค้าไปแล้ว ซึ่งตามบัญชีพื้นที่ทำการค้าและผู้ค้า เมื่อปี 2565 มีจำนวน 726 จุด ผู้ค้า 15,858 ราย ปัจจุบันได้จัดระเบียบและควบคุมเหลือจำนวน 440 จุด ผู้ค้า 11,384 ราย และได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนกรณีผู้ค้าต่างด้าวที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะ ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถทำการค้าได้อยู่แล้ว หากสำนักงานเขตใดตรวจพบให้จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากประชาชนพบผู้ค้าต่างด้าวฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะจุดใด สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue หรือ โทร. 1555 เพื่อฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จะได้เข้าจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
เขตราชเทวีประชุม ศปถ.เขต แก้ปัญหารถสาธารณะจอดแช่ย่านประตูน้ำ

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี กทม. กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตรถสามล้อเครื่องและรถแท็กซี่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ย้ายมาจอดแช่ย่านประตูน้ำว่า สำนักงานเขตฯ ได้ประสานความร่วมมือสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าว โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้นำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตราชเทวี (ศปถ.เขต) เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การสร้างวินัยจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200