Flag
Search
Close this search box.
สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย สปภ.กทม. สนับสนุนทุกภารกิจ

1. คณะครูปกครอง ข้าราชการกลุ่มงานฝึกอบรม นำนักเรียนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน รุ่น 20 บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเขาวันชัยนวรัตน์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นักเรียนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน รุ่น 20 #โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นพื้นฐาน รุ่น 20 #กลุ่มงานฝึกอบรม สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักป้องเรียนกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน รุ่น 20 โดยผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์และเทคโนยีทางการกีฬา วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567

3. นางวราภรณ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสถานที่ฝึกอบรม ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม รุ่นที่ 17

4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2567 การฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและดับเพลิงในอาคารที่มีความเสี่ยงสูง ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ณ ห้องประชุม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยนางวราภรณ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย พร้อมด้วยนายดิเรก เพิ่มดี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 นางเปมิกา เพ็งสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายชาญวิทย์ นวลแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน และข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อสานต่อขนบธรรมเนียมวิถีไทยและสืบทอดประเพณีที่ดีงามในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร #สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

6. พ.ต.ท.อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ พิจารณากำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมหลักสูตรของคณะทำงาน จึงได้กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น ๑

7. กลุ่มงานฝึกอบรม สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและดับเพลิงในอาคารที่มีความเสี่ยงสูง ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย มีข้าราชการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 43 ราย

8. กลุ่มงานฝึกอบรม สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หลักสูตรการป้องกันและดับเพลิงในอาคารที่มีความเสี่ยงสูง ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ปี ๒๕๖๗

9. สปภ.ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านมาตรการลดความเสี่ยง การเตรียมความพร้อม และฟื้นฟูเยียวยา #ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สยภ. #ส่วนแผนและมาตรการป้องกันสาธารณภัย สยภ.

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200