Flag
Search
Close this search box.
ปลัดฯ กทม. เน้นย้ำกวดขันกายภาพโรงเรียน ดันดิจิทัลเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนการสอน ดึงผู้ปกครองมีส่วนร่วม

(15 พ.ค.67) เวลา 09.00 น. : แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายด้านการศึกษาโครงการประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยกล่าวว่า ต้องขอให้ทุกคนภูมิใจในความเป็นครู ครูเป็นพ่อแม่คนที่ 2 ที่จะประสิทธิ์ประสาทความรู้ทําให้เด็กคนหนึ่ง มีความรู้ความสามารถและมีพัฒนาการ เรียนจบไปเป็นคนที่มีศักยภาพ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ที่ว่านี้จึงทําให้คุณครูต้องเหนื่อย ผู้บริหารได้พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด พยายามผลักดันหลายเรื่องซึ่งก็เห็นผลอยู่พอสมควร สำหรับการพัฒนาการศึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) มีนโยบาย 4 ประการ คือ 1.ด้านกายภาพ 2.ด้านครู 3.ด้านหลักสูตร 4.ด้านผู้ปกครอง เรื่องแรก เรื่องทางกายภาพของโรงเรียน โรงเรียนไหนมีประเด็นปัญหาเรื่องการพัฒนากายภาพต้องรีบดำเนินการ มีการจัดสรรงบประมาณ 500,000 บาท ต่อโรงเรียนเพื่อให้มีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองเกิดความคล่องตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ห้องสุขา ห้องครัว ห้องอาหาร รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่จะทําให้เด็กมีสุขลักษณะที่ดี สุขาภิบาลอาหารที่ดีพร้อมและเพียงพอ รวมถึงลานกีฬา สนามกีฬาต้องปลอดภัยและมีความพร้อม

อีกส่วนหนึ่งของกายภาพที่เป็นนโยบายคือเรื่องห้องคอมพิวเตอร์ วันนี้มีพร้อมแล้วทุกโรงเรียน ในเรื่องของห้องคอมฯ นั้นเรามีไว้ใช้ไม่ได้มีเอาไว้โชว์ ขอให้ใช้ทั้งการเรียนการสอนของนักเรียนและในส่วนของคุณครูที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมรวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งมีครูหลายคนใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน่าสนใจ อีกเรื่อง คือวันนี้เด็กของเราจําเป็นจะต้องถูกพัฒนาภาษาเพิ่มเติมนอกจากภาษาไทยที่เป็นภาษาแม่แล้ว อีก 3 ภาษา ได้แก่ 1.ภาษาอังกฤษ 2.ภาษาที่เขาสนใจ ภาษาที่เขาถนัด เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ 3. ภาษา CODING ซึ่งเด็กในยุคนี้จําเป็นจะต้องเตรียมความพร้อม

เรื่องที่ 2 เรื่องครู ยังมีประเด็นอยู่เยอะครูขาด พอถึงเวลาขอโอนย้ายกลับภูมิลําเนา การที่จะหาครูมาทดแทนให้ทันให้เพียงพอให้สอดคล้องกับครูที่ขาดเป็นเรื่องไม่ง่าย กทม. มีกระบวนการที่จะไปประสานกับสถานศึกษาสถาบันต่างๆ ที่มีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความสนใจจะรับราชการเป็นครูเพื่อสอบและขึ้นทะเบียนไว้ในแต่ละสาขา รวมถึงวิธีการที่จะให้ขวัญกําลังใจบุคลากรของสถานศึกษาที่เป็นพี่เลี้ยงมาสอบแล้วมีโอกาสเป็นข้าราชการ ถ้าสอบแข่งกับคนอื่นอีกนานกว่าจะได้ วันนี้เขามีใจ เขาพัฒนาตัวเอง เขามีประสบการณ์ ก็ให้โอกาสเขาสอบก็จะเลื่อนระดับเป็นครูเป็นข้าราชการ ส่วนเรื่องการทําเรื่องวิทยฐานะ ขอให้ซื่อสัตย์ซื่อตรงกับตัวเอง สำหรับเรื่องการจ้างธุรการมาทําการแทนเรื่องนี้ก็ยังดําเนินการอยู่

เรื่องที่ 3 ด้านหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรก็จะมีประเด็นรายละเอียดเยอะพอสมควร ทำอย่างไรให้ทุกโรงเรียนเหมือนกัน เรียนโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไกลอันนั้นคือดีที่สุด และเรื่องที่ 4 เรื่องผู้ปกครอง ถือเป็นเรื่องใหญ่ ทําอย่างไรที่พ่อแม่ที่บ้านจะมามีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆร่วมกับทางโรงเรียน ความเข้าใจเป็นเรื่องใหญ่หลายๆ เรื่อง เป็นเรื่องที่ถ้าไม่อธิบายไม่เข้าใจ จะมีคําถามว่า ”ทําไม“ หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นในโรงเรียน ก็จะมีข้อเสนอ ข้อร้องเรียนหลายๆ ข้อตามมา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจะเป็นเครื่องมือสําคัญจะเป็นโอกาสสําคัญที่เราจะสื่อสารซึ่งกันและกันและร่วมกันมาทําเพื่อลูกหลานของเราเอง

อีกเรื่องที่อยากจะฝากสำหรับคุณครูที่บรรจุใหม่ อยากให้สร้าง Ecosystems สําหรับคุณครูที่มาใหม่ บางคนมาจากต่างจังหวัด บางคนมาแบบไม่รู้ไม่เข้าใจ อยากให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญมอบหมายครูอาวุโสเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแล ช่วยให้คําแนะนําในเรื่องของการทํางาน หรือปัญหาอย่างอื่น

ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางเขน จัดการประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานด้านการศึกษาและเป้าหมายสำคัญของการศึกษา รวมถึงบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยซึ่งกันและกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน จำนวน 279 คน จากโรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 2.โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) 3.โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 4.โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) และ5.โรงเรียนประชาภิบาล

ในการนี้ ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารเขตบางเขน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน

——-

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200