Flag
กทม. Kick off พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ เนื่องในวันส้วมโลก’66 เตรียมตั้งคกก.พัฒนาห้องน้ำ เพื่อควบคุมมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะทั่วกรุงฯ ในปีหน้า

 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations) กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก หรือ World Toilet Day ในปีนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ระหว่างวันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2566 ณ สถานที่ 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล ศาสนสถาน สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานีขนส่ง สถานีบริการเชื้อเพลิง ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า แหล่งท่องเที่ยว และห้องน้ำริมทาง รวมทั้งห้องน้ำสาธารณะในสวนสาธารณะและห้องน้ำริมทางในที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของสำนักสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตลาดสดทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

 

สำหรับวันนี้ (15 พ.ย. 66) เป็นการจัดกิจกรรม Kick off พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ เนื่องในวันส้วมโลก ประจำปี 2566 โดยมีนายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ ตลาดสามย่าน เขตปทุมวัน รวมถึงได้มีการทำกิจกรรมเนื่องในวันส้วมโลก ประจำปี 2566 ในทุกสำนักงานเขตด้วย โดยกิจกรรม อาทิ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของส้วมสาธารณะ การใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วมให้ถูกวิธี การล้างมือให้ถูกวิธี มอบสื่อรณรงค์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ/ห้องส้วมให้แก่ผู้บริหารสถานที่ พร้อมเชิญชวนให้เจ้าของห้องน้ำ/ห้องส้วมสาธารณะพัฒนา ปรับปรุง และดูแลให้ถูกสุขอนามัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าของหรือผู้ให้บริการห้องน้ำ/ห้องส้วมสาธารณะ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีห้องน้ำ/ห้องส้วมสาธารณะที่ดี มีความสะอาด พร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดบริการ และเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการ ใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วมสาธารณะอย่างถูกวิธีและมีจิตสาธารณะที่จะช่วยกันรักษาความสะอาดทุกครั้งที่ใช้บริการ ซึ่งนอกจากกิจกรรมในวันนี้แล้ว สำนักอนามัยจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. ถนนวิภาวดี เขตพญาไท

 

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานครว่า ด้วยนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องการให้ห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่ต่าง ๆ มีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างถูกสุขลักษณะ สำนักอนามัยจึงใช้โอกาสเนื่องในวันส้วมโลก 2566 เป็นวันเริ่มต้นพัฒนาคุณภาพห้องน้ำสาธารณะทั้ง 50 เขต ทั่วกทม. โดยร่วมมือกับเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ให้บริการห้องน้ำและผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งยึดหลักสุขลักษณะ รวมทั้งมีการลงพื้นที่ตรวจสอบพัฒนาห้องน้ำสาธารณะให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อประชาชน ตามมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1. มีความสะอาด ใช้งานได้ ไม่ชำรุด 2. มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ (ชาย หญิง ผู้พิการ/ผู้สูงวัย/หญิงมีครรภ์) พร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ และ 3. มีความปลอดภัย ไม่ตั้งอยู่ในที่ลับตาผู้คน มีแสงสว่างเพียงพอ พื้นห้องน้ำต้องแห้งสะอาด โดยต้นปี 2567 สำนักอนามัยกำหนดจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องน้ำ เพื่อควบคุมดูแลห้องน้ำสาธารณะทั้ง 50 เขต

 

นอกจากนี้ ในปี 2567 กรุงเทพมหานครจะจัดให้มีการประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และกำหนดให้มีการมอบรางวัลประเภทห้องน้ำขวัญใจมหาชนเป็นครั้งแรก จึงขอเชิญชวนท่านเจ้าของสถานที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ หรือ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย โทร. 0 2354 4226 ในวันและเวลาราชการ

—————————

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200