Flag
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

กทม.เตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำ-เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝน 

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำรองรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ในปีงบประมาณ 2566 กทม.มีแผนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 3,758.5 กิโลเมตร (กม.) แล้วเสร็จ 1,948.1 กม. คิดเป็นร้อยละ 51.8 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,810.4 กม. คิดเป็นร้อยละ 48.2 โดยแผนงานของ สนน.จำนวน 947.2 กม. ซึ่งใช้แรงงานของหน่วยงาน 45.0 กม. แล้วเสร็จ 40.2 กม. คิดเป็นร้อยละ 89.2 และจ้างเหมากรมราชทัณฑ์ 902.2 กม. แล้วเสร็จ 542.4 กม. คิดเป็นร้อยละ 60.1 ส่วนแผนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำของ 50 สำนักงานเขต จำนวน 2,811.3 กม. ใช้แรงงานของหน่วยงาน 958.1 กม. แล้วเสร็จ 741.3 กม. คิดเป็นร้อยละ 77.4 และจ้างเหมากรมราชทัณฑ์ 1,853.1 กม. แล้วเสร็จ 624.2 กม. คิดเป็นร้อยละ 33.7  อย่างไรก็ตาม เพื่อเร่งรัดและเตรียมความพร้อมรับฤดูฝน กทม.ได้ดำเนินการจัดจ้างเอกชนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพิ่มเติมใน 13 เขต คาดว่าจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือน พ.ค. – มิ.ย.นี้

ขณะเดียวกัน สนน.และสำนักงานเขตมีแผนการขุดลอกคูคลอง จัดเก็บผักตบชวาวัชพืช หรือสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำในคลองต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน โดย สนน.ได้รับงบประมาณขุดลอกคลองในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 คลอง ความยาว 50,834 เมตร ดำเนินการแล้วร้อยละ 27.52 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.66 ส่วนสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้รับงบประมาณขุดลอกคลอง 173 คลอง ความยาว 151,870 เมตร ดำเนินการแล้วร้อยละ 73.15 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้ ส่วนแผนงานเปิดทางน้ำไหลในคลองที่มีวัชพืชหนาแน่นและเป็นอุปสรรคกีดขวางทางระบายน้ำ  สนน.ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล 62 คลอง ความยาว 191,603 เมตร ซึ่งจะดำเนินการ 4 รอบ/ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดทางน้ำไหลรอบที่ 3 ดำเนินการได้ร้อยละ 33 ขณะที่ 50 สำนักงานเขต ได้เปิดทางน้ำไหล 1,355 คลอง ความยาว 1,345,840 เมตร จะดำเนินการ 1 รอบ/ปี ปัจจุบันดำเนินการได้ร้อยละ 73.24
สำหรับการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของ กทม.ปัจจุบันได้จัดหาพื้นที่เก็บกักน้ำไว้แล้ว 36 แห่ง แบ่งเป็น แก้มลิง 32 แห่ง และบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank) 4 แห่ง สามารถเก็บกักน้ำได้ 13.69 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) 33 แห่ง เก็บกักน้ำได้ 7.66 ลบ.ม.และพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) 3 แห่ง เก็บกักน้ำได้ 6.03 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งในปี 2566 คาดว่าจะมีพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำได้เพิ่มอีก 3 แห่ง สามารถเก็บกักน้ำได้ 132,700 ลบ.ม.ได้แก่ แก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 ปริมาตรเก็บกัก 38,000 ลบ.ม. แก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ ปริมาตรเก็บกัก 89,700 ลบ.ม.และแก้มลิงวงเวียนบางเขน ปริมาตรเก็บกัก 5,000 ลบ.ม. ส่วนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ในถนนสายหลัก (Pipe Jacking) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก ปัจจุบันได้ดำเนินการจำนวน 12 แห่ง แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ 10 แห่ง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 อีก 2 แห่ง

นอกจากนั้น ยังมีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ และนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้ (1) การประเมินสถานการณ์น้ำล่วงหน้าและวิเคราะห์จุดเสี่ยงน้ำท่วม โดยจัดทำโครงการจัดการน้ำเชิงรุก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการน้ำ นำเข้าข้อมูลการคาดการณ์ฝนล่วงหน้าจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมกับข้อมูลการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ข้อมูลการตรวจวัดระดับน้ำ ข้อมูลตรวจวัดอัตราการไหล และข้อมูลตรวจวัดน้ำท่วมถนนจากระบบตรวจวัดอัตโนมัติ นำมาประมวลผลด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะให้ผลเป็นการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ ทำให้ทราบถึงบริเวณที่คาดว่าจะเกิดปัญหาน้ำท่วมและระยะเวลาการท่วมขัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบและปรับแก้ระบบให้มีความแม่นยำมากขึ้น (2) การติดตั้งเซนเซอร์คาดการณ์ระดับน้ำ ปัจจุบัน กทม.ติดตั้งระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ 255 แห่ง ที่สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และในคลองสายหลักต่าง ๆ ที่ใช้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ อีกทั้งมีการพัฒนาระบบแสดงผลผังน้ำโดยนำข้อมูลระดับน้ำจากโครงข่ายระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติของ กทม.และระดับน้ำนอกพื้นที่กรุงเทพฯ จากหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในจุดที่สำคัญที่คาดว่ามีผลต่อการบริหารจัดการน้ำของ กทม.เข้ามาแสดงในรูปของผังโครงข่ายคลอง ซึ่งจะช่วยบริหารจัดการน้ำได้อย่างครอบคลุมและเป็นไปในทิศทางเดียวกับหน่วยงานพื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ พร้อมทั้ง มีแผนงานติดตั้งจุดตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติในคลองสายหลักเพิ่มขึ้น เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

โรงเรียนสังกัด กทม.เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 เน้นย้ำมาตรการส่วนบุคคล ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.กล่าวถึงการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียนสังกัด กทม.ว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนศ.ได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) เน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพภายใต้มาตรการดูแลและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยในภาคเรียนที่ 1/2566 จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site คือ การมาเรียนที่โรงเรียนเป็นหลัก ควบคู่กับการสอนในรูปแบบ Online  On-Air On Hand และ On School Line ในกรณีที่เกิดความเสี่ยงสูง หรือเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา หรือชุมชนโดยรอบ ขณะเดียวกันได้มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการสอนให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเนื้อหาจำเป็นตาม “ตัวชี้วัดต้องรู้” ต้องสอนให้ครบถ้วน ส่วน “ตัวชี้วัดควรรู้” สามารถบูรณาการหลายตัวชี้วัดเข้าด้วยกันได้ รวมถึงบูรณาการรายวิชาเสริมเข้ากับรายวิชาหลัก เช่น ทักษะชีวิตกับวิชาการงานอาชีพ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับวิชาสังคมศึกษาฯ กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อออนไลน์กับวิชาวิทยาการคำนวณ เป็นต้น โดยนับเวลาเรียนร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะตามที่ตัวชี้วัดกำหนดและได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา/กิจกรรม/หลักสูตรนั้น ๆ อย่างครบถ้วน  มุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวก และประสานกับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อรองรับรูปแบบการสอนยุควิถีใหม่ รวมทั้งให้สำนักงานเขตและโรงเรียนตรวจสอบอาคารเรียน ห้องเรียน เครื่องเล่นเด็ก และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ตลอดจนระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้มีความสะอาดและปลอดภัย ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณต่าง ๆ และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเพียงพอ

      สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในโรงเรียน ได้เน้นย้ำมาตรการส่วนบุคคลกับนักเรียน บุคลากรทุกระดับ และผู้ปกครอง ควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง หากต้องเข้าในที่แออัด เฝ้าระวังสังเกตอาการ ตรวจ ATK เมื่อมีอาการทางเดินหายใจ ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานงานอนามัยโรงเรียน กรณีพบกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มก้อนให้ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข      ในพื้นที่ และส่งต่อเข้ารับการรักษาตามสิทธิการรักษา หากมีการติดเชื้อในสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมโดยไม่ปิดโรงเรียน รวมถึงเน้นย้ำให้ครู บุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน และนักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ตามเกณฑ์ โดยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง

      นอกจากนั้น ได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ทำความสะอาด ใช้ช้อนกลางส่วนตัว รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ พร้อมประสานผู้ปกครองให้เฝ้าระวังและตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียน หากพบว่า มีไข้ ไอ จาม หรืออาการอื่นใด ให้นักเรียนหยุดเรียน เพื่อเฝ้าดูอาการที่บ้าน หรือพบแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคเพิ่มขึ้นและลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ในโรงเรียน โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วยของนักเรียนให้โรงเรียนทราบ

กทม.จัดเตรียมสถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกกลุ่มเปราะบางออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พ.ค.นี้

นายสุพจน์ หล้าจำศิล  ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน (สปท.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 14 พ.ค.นี้ว่า ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปกครองและทะเบียน) ได้แจ้งสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต เพื่อสนับสนุนด้านการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป โดยจัดคูหาลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งให้มีระยะห่างที่เพียงพอและเหมาะสม จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการลงคะแนน เช่น บัตรทาบสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 2 แห่งคือ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 เขตบางแค ซึ่งได้จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกลุ่มเปราะบางไว้อย่างเหมาะสม
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonfutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200