Flag
กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

1. สำนักงานเขตดินแดง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
– พนักงานฝ่ายสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 26 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดินแดง ชั้น2 ระหว่างวันที่ 10 – 28 เมษายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2245 2658

2. สำนักงานเขตบางเขน เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการกีฬาวัฒนธรรม ตำแหน่ง
– อาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนวันละ 480 บาท
– ผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬาและนันทนาการ ทางด้านแอโรบิก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนวันละ 480 บาท
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อาคารวิเศษภักดี ชั้น 1 สำนักงานเขตบางเขน ตั้งแต่วันที่ 5- 18 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2521 0666 ต่อ 5885 (รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ณ วันสมัครเท่านั้น)

3. สำนักการโยธา เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
– พนักงานทั่วไป จำนวน 20 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานขับรถยนต์ (ใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล) จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานขับรถยนต์ (ใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3) จำนวน 20 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานควบคุมเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– ผู้ช่วยช่าง (ช่างยนต์) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– ผู้ช่วยช่าง (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานพิมพ์แบบ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 อาคาร 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ระหว่างวันที่ 18 – 28 เมษายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2424

4. สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
(เพศชาย)
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– นายท้ายเรือ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานทั่วไป จำนวน 22 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานทั่วไป (ประจำรถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
– พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 65 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
(เพศหญิง)
– พนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ พื้นที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤษภาคม 2566 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามติ ครม.) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2910

——————————————————-

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200