Flag
กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

 

นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

1. สำนักงานเขตบางบอน เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
– พนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตบางบอน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2566 – 21 เมษายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2450 3201

2. สำนักงานเขตดุสิต เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
– พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 12 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานทั่วไป (เก็บขยะริมทางรถไฟ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดุสิต ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2566 – 7 เมษายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2241 3334

3. สำนักงานเขตหนองจอกเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคนพิการ ตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 1 อัตรา และอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (อาสาสมัครคนพิการ) จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเขตหนองจอก ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองจอก โทร. 0 2543 1099

4. สำนักงานเขตบางขุนเทียน เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
– พนักงานสถานที่ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ชั้น 4 สำนักงานเขตบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 3 – 12 เมษายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2415 3357

5. สำนักงานเขตจอมทอง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
– พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตจอมทอง ระหว่างวันที่ 3 – 11เมษายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2427 9098

6. สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตำแหน่ง
– พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานงบประมาณและการเงิน จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– พนักงานผลประโยชน์และเร่งรัดหนี้สิน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
– นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
– นิติกร จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
– นักจัดการผลประโยชน์และเร่วรัดหนี้ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
– นักการตลาด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
– นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
– นักงบประมาณและการเงิน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
– นักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ชั้น 5 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โทร. 0 2158 0740-42 ต่อ 23 หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th/market ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 – 2 พฤษภาคม 2566

———————————————

 

 

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200