Flag
รวมพลัง “เพาะพันธุ์รักษ์ป่าชายเลนบางขุนเทียน” ฟื้นฟูป่าชายเลนหนึ่งเดียวของกรุงเทพมหานคร

 

(19 มี.ค. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในการจัดกิจกรรม “เพาะพันธุ์รักษ์ป่าชายเลนบางขุนเทียน” ณ จุดชมวิวป่าชายเลนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

 

 

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ถูกน้ำทะเลกัดเซาะลึกเข้ามาเกือบ 1 กิโลเมตร ระยะทางยาว 4.7 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชายเลนหายไป 2,735 ไร่ โดยที่ผ่านมามีการปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูไปแล้ว 233 ไร่ การป้องกันและฟื้นฟูชายฝั่งจึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าชายเลน หรือการทำเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือร่วมใจกัน เมื่อป่าชายเลนเจริญงอกงาม ชายฝั่งฟื้นฟู สัตว์น้ำขยายพันธุ์เจริญเติบโต ก็จะกลายเป็นแหล่งรายได้ของกรุงเทพมหานคร ต่อไปบางขุนเทียนจะเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญ ขอฝากทุกคนร่วมมือกัน กทม.ไปคนเดียวไม่ได้ ทุกคนต้องไปด้วยกัน รับรองว่าจะทำบางขุนเทียนให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของกรุงเทพมหานคร

สำหรับการจัดกิจกรรม “เพาะพันธุ์รักษ์ป่าชายเลนบางขุนเทียน” ในครั้งนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และสภาคนเมืองของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีแนวคิดในการร่วมมือกันฟื้นฟูธรรมชาติในป่าชายเลนบางขุนเทียน ซึ่งเป็นป่าชุมชนแห่งเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นด่านหน้าที่คอยป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเล
ด้วยการปลูกต้นโกงกาง และปล่อยพันธุ์ปูคืนสู่ระบบนิเวศ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งนำไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

โดยกิจกรรมที่ร่วมกันในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปลูกต้นโกงกางในท่อซีเมนต์ จำนวน 200 ท่อ ปลูกต้นโกงกางใบใหญ่จำนวน 600 ต้น (เป็นต้นกล้า 200 ต้น และฝักโกงกาง 400 ฝัก), การปล่อยปูฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนบางขุนเทียน พร้อมชมธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนของบางขุนเทียน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งต่อไป

กิจกรรมในวันนี้ มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายสารัช ม่วงศิริ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน  คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ คณะสภาคนเมือง กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

#สิ่งแวดล้อมดี
———-

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200