Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
เขตคลองสาน “ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยกวดขันผู้ขับขี่หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า

วันเสาร์ที่๑๘มีนาคม ๒๕๖๖:ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตคลองสาน นายธนาเดช จันทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฝ่าย๑ มอบหมายให้นายวุฒิศักดิ์ กาวชู หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
เวลา๑๐.๒๑น.น.ส.เอมอร มาศรังสฤษดิ์ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน หน.ชุดสายตรวจ๒๕๕ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจงาน ปฏิบัติหน้าที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย กวดขันผู้ขับขี่หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณหน้าอาคารสินสาธรทาวเวอร์. ถนนกรุงธนบุรีฝั่งเลขคี่

-ผลการปฏิบัติ. ตรวจสอบแล้วไม่พบผู้กระทำความผิด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แชร์ข่าว: