Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
แนะปรับ (ร่าง) แผนป้องกันยาเสพติดปี 66 ชัดเจน ครอบคลุม เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เพื่อพิจารณารายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกรุงเทพมหานคร กับหน่วยงานภายนอก ในการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สามารถเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำ (ร่าง) แผนฯ ดังกล่าว แต่ให้มีการปรับเนื้อหาบางส่วนให้มีความชัดเจนมากขึ้น ให้เห็นบทบาทอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานว่าทำอะไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถส่งต่อหรือประสานการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติ พร้อมกับให้ทบทวนโครงการที่มีความซ้ำซ้อนโดยให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ทวิดา ได้กำชับให้สำนักอนามัยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ (ร่าง) แผนฯ ดังกล่าว เร่งดำเนินการแก้ไขรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ตามที่ประชุมเห็นชอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ให้เห็นเส้นทางเดินระหว่างแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เมื่อหน่วยงานหนึ่งดำเนินการแล้วต้องส่งเคสต่อไปยังหน่วยงานต่อไปอย่างไร หน่วยงานที่รับเคสต่อต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งเป้าให้สามารถแก้ไขปัญหา ป้องกันผู้เสพหน้าใหม่ และลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดให้ได้มากที่สุด อย่างน้อยให้ลดลง 5-10% จากจำนวนผู้เสพที่มีอยู่ทั้งหมด แล้วค่อย ๆ ลดจำนวนไปเรื่อย ๆ ยอมรับว่าการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่อนข้างยาก เพราะต้องทำให้ครอบคลุมในหลายด้าน นอกจากผู้เสพแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงการป้องกันนักเสพหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษามีความสำคัญมาก แผนฯนี้จึงทำแค่ใช้ในปี 2566 ให้ได้ก่อน จากนั้นแผนฯ สำหรับปี 2567 จะมีการปรับให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทำไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักเพียงอย่างเดียว เพื่อให้สามารถมองเห็นมิติการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้ครอบคลุมมากที่สุด รวมถึงการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและตอบโจทย์ได้มากที่สุด

——————–

แชร์ข่าว: