Flag
กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสอบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ พัฒนาข้อมูลและศักยภาพการป้องกันอุบัติเหตุ

 

(16 มี.ค.66) เวลา 09.00 น. : รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสอบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของ ศปถ.เขต โดยกล่าวว่า ปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนนมีความซับซ้อน มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบหลายปัจจัย ดังนั้นการใช้ข้อมูลเพื่อสะท้อนสถานการณ์และสภาพปัญหา การวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการประเมินติดตามผล จึงเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ให้สามารถ ดำเนินการอย่างมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Result focused) ได้ ในการขับเคลื่อนงานด้านอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มีการมุ่งเน้นงานโครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทางเท้า อุบัติเหตุ รถติด แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย 100 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร รณรงค์และกวดขันวินัยจราจร ปรับปรุงทางกายภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาจุดฝืดรถติด 266 จุด เป้าหมายปรับปรุงทางเท้า 1,000 กิโลเมตร และเป้าหมายทำให้ถนนในกรุงเทพมหานครเป็นถนนปลอดภัย ด้วยโครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) และในการดำเนินงานต่างๆ นี้ จะไม่สามารถบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์ได้หากปราศจากการได้รับความร่วมมือ จากภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วมจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินงานล้วนต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการตั้งเป้าหมาย วิเคราะห์ ออกแบบมาตรการส่งเสริมนโยบายรวมไปถึงการติดตามประเมินผล เพื่อให้สามารถชี้ประเด็นปัญหาได้ ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงรวมทั้งพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสอบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของ ศปถ.เขต เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 50 เขต ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธามีความรู้และทักษะในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บรรยายให้ความรู้ด้านรูปแบบการสอบสวนและวิเคราะห์ตลอดจนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem base) และตัวอย่างจากกรณีศึกษา (case base) พร้อมแนวทางการป้องกันแก้ไข และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมให้ข้อเสนอแนะและเสริมแนวคิดในการป้องกันอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กิจกรรมวันนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง ภาคีเครือข่าย อาทิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200