Flag
กทม.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างฝากเป็นข้าราชการ

(9 ก.พ. 66) นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ได้เปิดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566 โดยรับสมัครผ่านเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

กรุงเทพมหานครมีแนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ชัดเจนและโปร่งใส จึงขอแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านเป็นข้าราชการได้ และอย่าหลงเชื่อหรือเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้แอบอ้างเหล่านั้นโดยเด็ดขาด

สำหรับผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครนั้น จะต้องสอบแข่งขันบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด โดยต้องเข้าทดสอบและได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ภาค ได้แก่ 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และ 3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

โดยการสอบแข่งขันฯ แต่ละครั้ง จะดำเนินการ 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การจัดการสอบ มีกระบวนการตั้งแต่การประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครสอบ การจัดหาสถานที่สอบ การจัดพิมพ์ข้อสอบและกระดาษคำตอบ การจัดสอบข้อเขียน การตรวจกระดาษคำตอบและการประมวลผล โดยบริหารจัดการสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ให้เกิดการทุจริตในทุกขั้นตอนของการดำเนินการสอบ เช่น มีระบบป้องกันการทุจริตในวันสอบข้อเขียนโดยมีเครื่องมือสแกนตัวบุคคล กระบวนการผลิตข้อสอบในระบบปิดที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารใดหรือการติดต่อใด ๆ ได้ การตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์คะแนนสอบลงบนกระดาษคำตอบของผู้สมัครซึ่งไม่สามารถแก้ไขคะแนนได้ โดยการจัดสอบดังกล่าวดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์สูง

ส่วนที่ 2 วิชาการสอบ ได้แก่ การกำหนดหลักสูตรการสอบในแต่ละตำแหน่ง การออกข้อสอบ การจัดชุดข้อสอบ การคัดเลือกข้อสอบ และการสอบสัมภาษณ์ การดำเนินการในกระบวนการเหล่านี้จะไม่ผูกขาดอยู่กับบุคคลคนเดียว โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละคณะจากผู้มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหรือตำแหน่งที่เปิดสอบ ซึ่งจะปกปิดรายชื่อคณะกรรมการผู้ออกข้อสอบ/คัดเลือกข้อสอบไว้เป็นความลับจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ เพื่อเก็บรักษาความลับของข้อสอบ

นอกจากกระบวนการที่เป็นมาตรฐานนี้แล้ว กรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ รวมทั้งขอแจ้งให้ทราบว่า กรุงเทพมหานครไม่มีการเผยแพร่ข้อสอบหรือการติวข้อสอบไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันทุกครั้งด้วย ทั้งนี้ หากพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ Traffy Fondue หรือโทร. 1555
—————————

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200