Flag
Search
Close this search box.
กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

 

นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักเทศกิจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ จำนวน 133 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม เวลา 08.30 น. ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://webportal.bangkok.go.th/citylaw สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2465 7521 หรือโทร. 3345

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 96 อัตรา ประกอบด้วย 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 84 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 29 อัตรา ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับเงินเดือน ดังนี้ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ก.ก. กำหนด ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) อัตราเงินเดือน 17,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 17,500 บาท หรือตามที่ก.ก. กำหนด ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา อัตราเงินเดือน 18,020 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญา ที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 18,510 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 21,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 4-5 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 21,610 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ชั้น 3 อาคารสำนักการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 ม.ค. 67 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2224 9711


สำนักงานเขตพญาไท เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตพญาไท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2279 4141 หรือโทร. 6461
———————

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200