Flag
กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

 

นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักงานเขตบางพลัด เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท – พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางพลัด ระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤศจิกายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 11.30 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6158

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัดของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดฝ่ายวิชาการและแผนงาน กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท ตำแหน่งนิติกร สังกัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.) สังกัดฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,225 บาท ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,225 บาท ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายโภชนาการ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มงานเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร. 0 2289 7421

สำนักงานเขตห้วยขวาง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 27 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 3 สำนักงานเขตห้วยขวาง ระหว่างวันที่ 16 -30 พฤศจิกายน 2566 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2276 04144 ต่อ 7457

สำนักงานเขตบึงกุ่ม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท สังกัดโรงเรียนประภาสวิทยา จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนพิชัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนวัดนวลจันทร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท สังกัดโรงเรียนพิชัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ฯลฯ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ระหว่างวันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7357 , 0 2364 6615

สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 224 3020 ต่อ 1153

สำนักงานเขตบางนา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เฉพาะชุมชนที่ไม่มีอาสาสมัครพัฒนาชุมชน จำนวนชุมชนละ 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2173 5268

สำนักงานเขตธนบุรี เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 11 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท นายท่า จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตธนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2465 0025 ต่อ 5647

สำนักงานเขตสายไหม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 22 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 7349

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึง 1 ธันวาคม 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2203 2612
———

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200