logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
รผว.ทวิดา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด OKRs ลงสู่แผนฯ ของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

“การใช้ OKRs นั้นถอดรากมาจากการใช้กับองค์กร กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรก็จริง แต่เป้าของกทม.เป็นพื้นที่ ซึ่งพอเป้าเป็นพื้นที่แล้วเป็นเรื่องยากมากในการใช้ OKRs เข้ามาจับ ว่าตกลงแล้ว OKRs จะถูกเปลี่ยนเป็นการกำกับแต่ละหน่วยงาน แต่ละพื้นที่ว่าจะทำงานอย่างไร จากการที่ได้มีการประชุมกับสำนักงานเขตไปแล้ว(การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด OKRs ลงสู่แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต) ก็ดูเหมือนว่าการทำงานพอจะดำเนินไปได้ แต่หลายอย่างมาติดที่สำนัก ก็เลยต้องมีการประชุมกับสำนักในวันนี้ เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนักได้รู้ว่า ได้ประชุมและพูดคุยอะไรกับทางสำนักงานเขตเพื่อที่จะให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจะได้ทำความเข้าใจ OKRs และ KPI ไปพร้อม ๆ กันอีกรอบ” รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงที่มาและความสำคัญ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด OKRs ลงสู่แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนักและส่วนราชการ ในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร วันนี้(1 ธ.ค. 65)

 

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการวันนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้แทนจากสำนักและส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ในด้านที่หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ด้านงบประมาณแผนและบุคคล ด้านคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย ด้านเลขานุการ ปกครองและทะเบียน ประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ เพื่อศึกษาการนำนโยบายทั้ง 216 นโยบาย ของผู้ว่าฯ ชัชชาติ และยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี มาเขียนแผนการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งนำ OKRs มาในการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์หลัก และตัววัดผลหลักในการทำงาน

 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำไปเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา และบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและเพื่อให้การจัดทำแผนฯ ของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนฯ อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เหมาะสมกับสถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และเพื่อให้โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดที่ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 

การประชุมในวันนี้ มีนายนายจิรัฏฐ์ ม้าไว ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักและส่วนราชการ ในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

———-

แชร์ข่าว: