Flag
Search
Close this search box.
ศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการกทม.

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หนองจอก) และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
(อาทร สังขะวัฒนะ) เพื่อให้ความรู้ด้านทักษะอาชีพให้แก่คนพิการได้อย่างทั่วถึง และให้คนพิการได้รับความรู้
ในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยมีหลักสูตรการเรียน 5 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้า
2.หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์
3.หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
4.หลักสูตรเครื่องดื่มตามสมัยนิยม (หลักสูตรบาริสต้าเบื้องตัน)
5.หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิก
การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพตามความเหมาะสมให้กับผู้พิการ ทำให้ผู้พิการสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับต่อยอดสร้างอาชีพให้ตนเอง และครอบครัว หรือสามารถสมัครเข้าทำงานในองค์กรและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มรายได้และก่อให้เกิดความมั่นคง
ในการดำรงชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเอง อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะ

หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) โทร. 02-333-2564
หรือ Facebook :

https://www.facebook.com/NongJokVocationTraining/?locale=th_TH

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) โทร. 02-426-3653
หรือ Facebook :

https://www.facebook.com/ArthonSungkawattana

ขอเชิญชวนร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการชุดข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200