Flag
Search
Close this search box.
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566

กทม.เตรียมพร้อมขยายจำนวนเตียง รพ.ในสังกัดรองรับผู้ป่วยโควิด 19

นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมพร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อาจเพิ่มขึ้นว่า สนพ.ได้วางมาตรการเชิงรุกเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัด กทม.โดยสำรองเตียงโรงพยาบาลในสังกัด กทม.และวชิรพยาบาล 224 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รับไว้รักษา 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.04 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค.66) กรณีที่ผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้น จนมีอัตราการครองเตียงถึงร้อยละ 80 จะขยายจำนวนเตียง เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันได้สำรองยา Favipiravir Molnupiravir Paxlovid และ Remdesivir สำรองชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 (Antigen Test Kit : ATK) เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพการตรวจด้วยวิธี RT-PCR สามารถตรวจได้ประมาณ 2,200 ราย/วัน นอกจากนั้น ยังได้สำรองวัคซีนโควิด 19 โดยเฉพาะชนิด Bivalent เตรียมให้บริการประชาชนในสถานพยาบาลของ กทม. ตลอดจนเตรียมแผนการรับส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล โดยร่วมกับหน่วยงานสังกัด กทม.และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อดำเนินการดังกล่าวและระบบบริหารจัดการเตียงแบบศูนย์รวม

ทั้งนี้ กทม.ได้ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจและกระตุ้นเตือนให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือได้รับวัคซีนไม่ครบโดส ให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี (Annual Vaccination) จะเริ่มฉีดในปี 2566 เป็นปีแรก โดยฉีดปีละ 1 เข็ม โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อโควิด 19 ประชาชนกลุ่ม 608 กลุ่มคนที่ทำงานกับผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยง และเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ควรฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย หรือประวัติการติดเชื้อครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน ส่วนบุคคลทั่วไปสามารถรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เบิกจ่ายตามสิทธิการรักษา ณ สถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด โดยจองผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ทั้ง 12 โรงพยาบาลสังกัด กทม.และนอกสถานที่ ได้แก่ ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 6 โดยโรงพยาบาลกลาง ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ชั้น 3 โดยโรงพยาบาลตากสิน Terminal 21 พระราม 3 ชั้น 4 โดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วิคตอเรีย การ์เด้น บางแค ชั้น 1 โดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง ชั้น 2 โดยโรงพยาบาลสิรินธร

ส่วนสถานพยาบาล กทม.ยังคงเน้นย้ำมาตรการ DMH เพื่อป้องกันการติดเชื้อของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลที่อาจมีความเสี่ยงรับเชื้อจากโรงพยาบาลไปยังบุคคลในครอบครัว โดยผู้ที่มารับบริการทุกรายต้องสวมหน้ากากอนามัย จัดจุดบริการเจลล้างมือ ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางภายในโรงพยาบาลสม่ำเสมอ เพื่อป้องการติดเชื้อและสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี

กทม.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือประชาชนช่วงฝนตก

นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (สนท.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่มีฝนตกว่า สนท.ได้เตรียมความพร้อมปฏิบัติเมื่อมีสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกฟ้าคะนองและมีพายุทั้งก่อนฝนตก ขณะฝนตก และหลังฝนตก โดยก่อนฝนตกได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะออกตรวจสอบบริเวณถนนสายหลัก พื้นที่ชุมชน และพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง พื้นที่ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า – สาธารณูปโภคฯ รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง ป้ายโฆษณา และต้นไม้ใหญ่ หากพบความไม่มั่นคงแข็งแรงให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขทันที นอกจากนี้ เมื่อเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดยานพาหนะออกปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยทันที

คชก.กทม.เตรียมยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกรณีเห็นชอบรายงาน EIA โครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดา-วงศ์สว่าง

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม.กล่าวกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนกรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) ที่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดา-วงศ์สว่าง และให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามมติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุด หรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นว่า คชก.กทม.ได้พิจารณาตามหลักวิชาการและข้อกฎหมาย รวมถึงประเด็นข้อร้องเรียน โดยเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตามประเด็นที่ คชก.กทม.กำหนด ประกอบกับได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการชดเชยเยียวยาได้อย่างครบถ้วนแล้ว จึงได้ให้ความเห็นชอบรายงานโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 ส.ค.64 ส่วนกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนมติดังกล่าวนั้น เป็นประเด็นเรื่องการบดบังทิศทางสายลมและแสงแดด ที่ศาลเห็นว่า มีการสำรวจและศึกษาไม่ครอบคลุม โดย คชก.กทม.จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อชี้แจงในประเด็นที่ศาลเห็นว่า รายงานดังกล่าวไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวว่า ขณะนี้ คชก.กทม.อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางภายใน 30 วัน และจากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันโครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดา-วงศ์สว่าง ได้หยุดการก่อสร้างตามคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติพิพาทแล้ว สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 จึงจะสามารถก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงและขนาดใหญ่พิเศษได้ กรณีบดบังแดด-บังลมของโครงการฯ กระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตตามปกติของชาวบ้าน เป็นไปตามข้อพิจารณาและหลักเกณฑ์ของ คชก.กทม.ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA ส่วนการติดตามการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและกำชับทุกโครงการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก่บริเวณข้างเคียงอย่างเคร่งครัด ได้แก่ รั้วทึบสูง 6 เมตร พร้อมติดตั้งแผ่นกันเสียง Blox teg พ่นสเปรย์น้ำโดยรอบโครงการตามที่ EIA กำหนด เป็นต้น

นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม.กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยนายตรวจอาคาร ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดา-วงศ์สว่าง ซึ่งได้หยุดปฏิบัติงานตั้งแต่ที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอน EIA จนถึงปัจจุบันไม่พบมีการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองกลางที่ให้หยุดการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นแต่ประการใด

กทม.เร่งแก้ปัญหาพยาบาลตึงตัว พัฒนาระบบเตือนทำงานเกินเวลา-จัดพยาบาลช่วยปฏิบัติงานระหว่าง รพ.

นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม.กล่าวกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าวหลายโรงพยาบาลในสังกัด กทม.เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากร ทำให้พยาบาลต้องอยู่เวรติดต่อกัน 24 ชั่วโมงว่า สนพ.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า มีการให้พยาบาลทำงานเกินเวลาจริง โดยคาดว่าเหตุเกิดขึ้นในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก เพราะมีจำนวนประชากรเข้ารับบริการจำนวนมาก เบื้องต้นเกิดจากบุคลากรพยาบาลมีอัตราตึงตัว อย่างไรก็ตาม สนพ.ได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการดูแลประชาชน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาการพยาบาล ทุกโรงพยาบาลมีนโยบายการจัดเจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานชัดเจนแบบเวรผลัด ไม่ให้มีการขึ้นปฏิบัติงานติดต่อกัน 24 ชั่วโมง โดยจะปฏิบัติงานได้ 16 ชั่วโมง เว้น 8 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งขาดอัตรากำลัง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด 19 จำเป็นต้องมอบหมายบุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง เพื่อดูแลผู้ป่วย อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ ระบบแจ้งเตือนเวลาการทำงานที่ยังไม่สามารถใช้ได้ทุกโรงพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแจ้งเตือนการทำงานเกินเวลา รวมถึงให้ผู้บริหารตรวจสอบติดตามอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ สนพ.ได้กำชับผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าพยาบาลดูแลความเป็นอยู่ของบุคลากรทุกระดับให้อยู่ดีมีสุข โดยให้หัวหน้าพยาบาลช่วยสื่อสาร รับฟังปัญหา และให้กำลังใจ ส่วนกรณีปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โรงพยาบาลในสังกัด กทม.ได้จ้างพยาบาลห้วงเวลาเพิ่มเติม พยาบาลประกันสังคม บุคลากรช่วยปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข และบุคคลภายนอก รวมทั้งจัดส่งพยาบาลไปช่วยปฏิบัติงานระหว่างโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก ได้แก่ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลคลองสามวา เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้วิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลสังกัด กทม.ทุกระดับ โดยจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องอัตรากำลังพยาบาลอย่างเร่งด่วนต่อไป

เขตปทุมวันตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีย้ายหัวหน้าศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินีไม่เป็นธรรม

นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม.กล่าวถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี เขตปทุมวัน มีการย้ายหัวหน้าศูนย์ฯ อย่างไม่มีเหตุผลว่า กรณีร้องเรียนการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อสกุล โดยร้องเรียนหัวหน้าศูนย์ฝึกอาชีพฯ บริหารงานไม่โปร่งใส ควบคุมวิทยากรหาผลประโยชน์ไม่ได้ และอาจมีการทุจริต ซึ่งการร้องเรียนในลักษณะนี้เคยมีมาก่อนแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฝึกอาชีพฯ สำนักงานเขตปทุมวัน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หาข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและให้การปฏิบัติหน้าที่จัดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุด รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งให้ข้าราชการฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตปทุมวัน จำนวน 10 ราย สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปกำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอาชีพฯ สวนลุมพินี ด้านการสอนของวิทยากรและดูแลนักเรียน จนกว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ

 

เขตบางคอแหลมแจงศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาสเปิดสอนตามระเบียบ กทม.ย้ำไม่มีนโยบายห้ามเรียนซ้ำ

นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กทม.กล่าวกรณีมีข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของข้อกำหนดการเปิดเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาสว่า สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ระบุหากวิชาใดมีผู้สมัครเรียนไม่ถึง 15 คน จะเปิดสอนไม่ได้ นั้น ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานสถานศึกษาฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2542 หมวด 1 การดำเนินงานสถานศึกษา ข้อ 8 (2) ประเภทวิชาคหกรรมและศิลปกรรม จำนวนนักเรียนไม่ต่ำกว่า 20 คน/ห้องเรียน หากเปิดสอนมากกว่า 1 ห้อง และห้องสุดท้ายมีไม่ถึง 20 คน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 10 คน ซึ่งศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาสได้ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครโดยเคร่งครัดและคำนึงถึงประโยชน์และการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส ไม่มีนโยบายห้ามผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพมาเรียนซ้ำและไม่ได้มีระเบียบบังคับกำหนดไว้ในบางวิชาชีพ จึงมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าเรียนซ้ำหลักสูตรได้ นอกจากนั้น ประชาชนที่เข้ามารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส จะมาจากการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีหลายช่องทาง เช่น เพจเฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันไลน์ รวมถึงจากผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพมาเรียนแล้วประกอบอาชีพได้จริง จึงบอกต่อให้เพื่อน ญาติ คนรู้จัก มาเรียนวิชาชีพที่ศูนย์ฯ ซึ่งไม่ได้มาจากวิทยากรไปหาผู้เรียนเองแต่อย่างใด

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonfutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200