Flag
ปั้นนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง บูรณาการองค์ความรู้สาธารณสุข เพื่อมหานครที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

(21 มี.ค. 66) นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานและวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติกับการปฏิรูปงานสาธารณสุขเขตเมือง” ในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 4” โดยมีนายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักอนามัย และผู้เข้ารับการอบรมจากสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ ร่วมพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

รองปลัดฯ สุขสันต์ กล่าวว่า สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารสุขภาวะเขตเมือง ต้องขอชื่นชมว่าเป็นหลักสูตรที่ดี และเป็นรุ่นที่ 4 แล้วที่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวของนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง ซึ่งทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่นำประโยชน์มาสู่สำนักอนามัยและกรุงเทพมหานคร สำหรับสถานการณ์ของรุ่นที่ 4 นี้ เป็นสถานการณ์ยุคหลัง Covid-19 การเรียนรู้จะเป็นลักษณะ next normal ที่จะต้องมีการเรียนรู้ทั้ง online และ on-site มีการไปดูงานที่ต่างจังหวัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าใน 3 ส่วนของหลักสูตรการอบรม คือ กลยุทธ์ การเป็นผู้นำ และองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะด้านระบบสาธารณสุขของผู้สูงอายุ ผู้อบรมจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่และเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรงมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ในตำแหน่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การอบรมนี้ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างผู้นำและวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมขับเคลื่อนงานบริหารและพัฒนามหานคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้นำความรู้ที่ได้ มาดูแลพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ และสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 เพื่อสร้างนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง เพิ่มพูนความรู้ แนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จากวิทยากรและเพื่อนร่วมวิชาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนฝึกทักษะการบริหารงานสาธารณสุขเขตเมือง ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม และฝึกฝนการสังเคราะห์บทเรียนจากการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน เป็นข้าราชการสังกัดสำนักอนามัย จำนวน 28 คน สังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 2 คน ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

โดยหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง มีการฝึกอบรมด้านวิชาการ จำแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชานโยบายและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ กลุ่มวิชาการพัฒนาทักษะ การเป็นผู้นำองค์กรทางสุขภาพ และกลุ่มวิชาศาสตร์เฉพาะทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกอบด้วย การคันคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อประกอบการอภิปรายหรือสัมมนา และกิจกรรมกลุ่มระดมสมอง ผ่านสถานการณ์หรือกรณีศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มมุมมองและแนวคิดที่หลากหลาย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานสาธารณสุขเขตเมือง ระยะเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 40 วัน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 4 สิงหาคม 2566

#สุขภาพดี
———-

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200