Flag
Search
Close this search box.
ตรวจคัดขยะเขตบางพลัด เช็กระบบจัดเก็บรายได้ BMA TAX เร่งรัดก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองเตย คุมเข้าค่าฝุ่น PM2.5 แพลนท์ปูนทีพีไอถนนสิรินธร

ตรวจคัดขยะเขตบางพลัด เช็กระบบจัดเก็บรายได้ BMA TAX เร่งรัดก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองเตย คุมเข้าค่าฝุ่น PM2.5 แพลนท์ปูนทีพีไอถนนสิรินธร ชูโรงแรมรอยัลริเวอร์ต้นแบบคัดแยกขยะอย่างครบวงจร 

 

(20 มี.ค.66) เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางพลัด ประกอบด้วย

 

 

ตรวจเยี่ยมอาคารต้นแบบการแยกคัดขยะ สำนักงานเขตบางพลัด มีข้าราชการและบุคลากร 206 คน วิธีการคัดแยกขยะ โดยจำแนกตามประเภทของขยะ ดังนี้ 1.ขยะรีไซเคิล แต่ละฝ่ายมีการคัดแยกขยะ ได้แก่ กระดาษ ลัง พลาสติก ขวดน้ำพลาสติก เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายนำไปจำหน่าย แม่บ้านจะรายงานข้อมูลการคัดแยกส่งให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตั้งจุดรองรับขยะรีไซเคิลรวมของเขต จุดรับพลาสติกกำพร้า และจุดรับขวดพลาสติกช่วยหมอ 2.ขยะอินทรีย์ ตั้งถังรองรับเศษอาหารในห้องเตรียมอาหารหรืออ่างล้างจานของแต่ละฝ่าย ยกเว้นฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการคลัง ซึ่งเป็นส่วนบริการประชาชน เจ้าหน้าที่จะนำเศษอาหารที่เหลือไปทิ้งที่ถังรองรับเศษอาหาร แม่บ้านจะเก็บรวบรวมนำไปทิ้งที่จุดคัดแยกขยะด้านหลังอาคาร ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ รวบรวมนำไปส่งที่ศูนย์เรียนรู้ฯ 19 ไร่ เขตตลิ่งชัน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์ 3.ขยะอันตราย จุดรวบรวมขยะอันตรายจากการปฏิบัติงานรถเก็บขนมูลฝอย ก่อนรวบรวมส่งศูนย์กำจัดขยะหนองแขม เดือนละ 1 ครั้ง 4.ขยะทั่วไป เก็บรวบรวมโดยแม่บ้านนำไปรวมที่จุดคัดแยกขยะรวมด้านหลังอาคาร ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเก็บทุกวัน สำหรับปริมาณขยะก่อนคัดแยกและหลังคัดแยก ดังนี้ ขยะทั่วไปก่อนคัดแยก 4,480 กิโลกรัม/เดือน หลังคัดแยก 3,540 กิโลกรัม/เดือน ขยะรีไซเคิลก่อนคัดแยก 323 กิโลกรัม/เดือน หลังคัดแยก 10 กิโลกรัม/เดือน ขยะอินทรีย์ก่อนคัดแยก 615 กิโลกรัม/เดือน หลังคัดแยก 0 กิโลกรัม/เดือน ขยะอันตรายก่อนคัดแยก 2 กิโลกรัม/เดือน หลังคัดแยก 0 กิโลกรัม/เดือน (เริ่มจัดเก็บบันทึกการคัดแยกตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566)

 

ติดตามการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA TAX) ขั้นตอนและระยะเวลาในการเข้าสู่ระบบการชำระภาษี การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลผู้เสียภาษี ศักยภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายทั้งแบบใช้สายสัญญาณ (LAN) และแบบไร้สายสัญญาณ (WIFI) เพื่อเตรียมพร้อมในการประเมินภาษีปี 2566 ในพื้นที่เขตฯ มีที่ดิน 28,017 แปลง สำรวจครบแล้ว สิ่งปลูกสร้าง 32,482 แห่ง สำรวจแล้ว 30,200 แห่ง คงเหลือ 2,282 แห่ง ห้องชุด 26,138 สำรวจครบแล้ว สรุปผลการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสิ้น 86,637 รายการ สำรวจแล้ว 84,355 รายการ คงเหลือ 2,282 รายการ ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีรายได้ รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายรายได้ในการสำรวจสิ่งปลูกสร้างให้แล้วเสร็จ ตลอดจนให้คำแนะนำในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

ตรวจการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองเตย จากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงบ้านเลขที่ 136 ความกว้าง 3-8 เมตร ความยาว 800 เมตร จุดเริ่มต้นคลองบ้านเลขที่ 136 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 แยก 2 จุดสิ้นสุดคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางก่อสร้างรวม 400 เมตร ความยาวเขื่อน 800 เมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ 12 กันยายน 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2566 ระยะเวลา 200 วัน อุปสรรคในการก่อสร้างและแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1.บ้านรุกล้ำที่สาธารณะ จำนวน 2 หลัง ตรวจสอบแนวเขตที่รุกล้ำดำเนินการรื้อถอนออกจากแนวโครงการแล้ว 2.สายสื่อสารและสายไฟฟ้ากีดขวางแนวการก่อสร้าง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้ายแล้วเสร็จ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างคืบหน้า 70.79% คงเหลือในส่วนก่อสร้างพื้นดาดท้องคลอง งานขุดลอกและขนย้ายดิน ราวเหล็กกันตก บันไดเหล็ก ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าโครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566

 

ติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 แพลนท์ปูนบริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด ถนนสิรินธร เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบและควบคุมสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ตามมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและมาตรการด้านความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 กำชับสถานประกอบการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับผู้ประกอบการให้ตรวจสอบเครื่องพ่นละอองน้ำบริเวณทางเข้าออกแพลนท์ปูนและพื้นที่โดยรอบให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปรับปรุงบ่อล้างทำความสะอาดล้อรถโม่ปูน ล้างทำความสะอาดพื้นถนนภายในแพลนท์ปูน ตรวจสอบให้น้ำไหลลงไปยังบ่อคายกากคอนกรีตตกตะกอน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างเคร่งครัด

 

เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ โรงแรมรอยัลริเวอร์ พื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา พนักงานในโรงแรม 165 คน วิธีการคัดแยกขยะ โดยจำแนกตามประเภทของขยะ ดังนี้ 1.ขยะอินทรีย์ อาหารปรุงแล้วรับประทานไม่หมด ให้พนักงานนำภาชนะมาใส่กลับไปได้ ถ้ายังเหลือนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ เศษอาหารที่เหลือเป็นขยะ นำไปใส่เครื่องทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักรดต้นไม้ สำหรับใช้ในโรงแรม แจกจ่ายชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง เศษวัตถุดิบที่เหลือจากการตัดแต่ง นำไปใส่เครื่องทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำซาวข้าว นำไปหมักเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าว เปลือกไข่ นำไปตากแห้งและบดผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับใช้ในโรงแรม แจกให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ 2.ขยะรีไซเคิล ขวดพลาสติก ส่งมอบให้โครงการ YOUเทิร์น ของกทม. พลาสติกรีไซเคิล ส่งมอบให้โครงการมือวิเศษ โครงการวน โดยผ่านเขตบางพลัด พลาสติกกำพร้า ส่งมอบให้โครงการ YOLO กระดาษ ขวดแก้ว  อลูมิเนียม เศษเหล็ก น้ำมันพืชเก่า นำไปขายให้โรงงานรีไซเคิล เศษอิฐ ปูน นำไปรองก่อนใส่ดินปลูกต้นไม้ อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า ตะกร้า ถังสี นำไปปลูกต้นไม้ เศษไม้ นำไปทำลังหรือขาตั้งกระถางต้นไม้ ผ้าม่าน นำไปทำถุงผ้า ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว นำไปทำผ้าเอนกประสงค์ ชุดพนักงาน นำไปบริจาค แก้วเครื่องดื่ม take away นำไปปลูกต้นไม้ แจกให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ 3.ขยะทั่วไป ใส่ที่เก็บขยะ รอรถขยะเขตฯ มาจัดเก็บ 4.ขยะอันตราย ใส่ถังขยะสีแดง ส่งเขตฯ นำไปกำจัด สำหรับปริมาณขยะก่อนคัดแยกและหลังคัดแยก ดังนี้ ขยะทั่วไปก่อนคัดแยก 9,860 กิโลกรัม/เดือน หลังคัดแยก 2,028 กิโลกรัม/เดือน ขยะรีไซเคิลก่อนคัดแยก 3,176 กิโลกรัม/เดือน หลังคัดแยก 2,113 กิโลกรัม/เดือน ขยะอินทรีย์ก่อนคัดแยก 4,500 กิโลกรัม/เดือน หลังคัดแยก 0 กิโลกรัม/เดือน สำหรับ Royal River Organic Farm ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของสถานศึกษา โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ เขตบางพลัด และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ในการลงพื้นที่วันนี้มี นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางพลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

 

#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี #บริหารจัดการดี

—–  (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonfutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88