Flag
Search
Close this search box.
ร่วมอำนวยการตรวจสอบซื้อขายปลากะพง
😃(13 พ.ค. 67) สำนักพัฒนาสังคม โดยนางสาวรุ่งนภา ตรีแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ และเจ้าหน้าที่ ร่วมอำนวยการตรวจสอบซื้อขายปลากะพง ณ บ่อปลากะพง เขตบางขุนเทียน
🐟🐟โครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพงฯ โดย กรมการค้าภายใน เป็นการเพิ่มช่องทาง เชื่อมโยงและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต 👉ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณปลากะพงของเกษตรกรตกค้างในบ่อ ประกอบกับมีการนำเข้าปลากะพงจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีราคาต่ำกว่าไทย เข้ามาสมทบ ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
🎯สำหรับคุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุนจากโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง ปี 2567 กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นเกษตรกร
ผู้เลี้ยงปลากะพงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
🐠🐠โดยวันนี้คณะทำงานชุดดังกล่าว ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจับปลากะพงเพื่อจำหน่าย ของเกษตรกรราย นางสาวยุพา ยาน้ำทอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ที่ตั้งฟาร์ม(บ่อปลากะพง) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน เพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามปริมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ต่อไป
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200