Flag
Search
Close this search box.
ลาดพร้าวลุยตรวจวัดควันดำอู่แสงสุวรรณทัวร์ ส่องสวน 15 นาทีสวนปลาเค้าภิรมย์ ชมคัดแยกขยะชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์มัยลาภ จัดระเบียบพื้นที่พร้อมยุบรวมจุดผู้ค้าน้อยราย จี้ผู้รับจ้างเร่งวางท่อปรับปรุงซอยนาคนิวาส 37

 

(12 ก.พ.67) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตลาดพร้าว ประกอบด้วย

ตรวจมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อู่แสงสุวรรณทัวร์ ซอยลาดปลาเค้า 24 ประกอบกิจการ รับบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร การขนส่งและขนถ่ายสินค้า โดยเขตฯ ได้ใช้เครื่องตรวจวัดควันดำด้วยระบบความทึบแสง จากนั้นเร่งเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่ง และคงไว้ที่ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 วินาที ทำการตรวจวัดค่าควันดำ 2 ครั้ง ใช้ค่าสูงสุดที่วัดได้เป็นเกณฑ์ตัดสิน สำหรับค่ามาตรฐานควันดำตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 เมษายน 2565 กำหนดค่ามาตรฐานควันดำตรวจด้วยเครื่องมือวัดระบบความทึบแสงต้องไม่เกิน 30% และตรวจด้วยเครื่องมือวัดระบบกระดาษกรองต้องไม่เกิน 40% ส่วนค่ามาตรฐานเสียงระดับเสียงปลายท่อไอเสียรถยนต์ต้องไม่เกิน 100 เดซิเบล ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับผู้ประกอบการขนส่ง ตรวจสอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะรถที่มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการเกิดฝุ่น PM2.5 รวมถึงตรวจวัดควันดำตามรอบที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบและควบคุมสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ตามมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและมาตรการด้านความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 กำชับสถานประกอบการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมค่าฝุ่น PM2.5 ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำรวจสวน 15 นาที สวนปลาเค้าภิรมย์ บริเวณซอยลาดปลาเค้า 24 ซึ่งเขตฯ ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า จัดทำเป็นสวน 15 นาที โดยเน้นการปรับพื้นที่ตามสภาพจริง เพื่อประหยัดงบประมาณ ปัจจุบันปรับปรุงพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว 100% โดยมีลักษณะเป็นพื้นที่สาธารณะเปิดโล่ง (outdoor public space) เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเดินทางเข้าถึงได้ในเวลา 10-15 นาที หรือระยะทางในการเดิน 800 เมตร เสริมสร้างความปลอดภัย ดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการเดินออกกำลังภายในสวน หรือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในบริเวณดังกล่าว ปัจจุบัน เขตฯ มีสวน 15 นาที ได้แก่ 1.สวนสุคนธสวัสดิ์ พื้นที่ 170 ตารางวา 2.สวนผลาสินธุ์ พื้นที่ 180 ตารางวา 3.สวนปลาเค้าภิรมย์ พื้นที่ 1 งาน 40 ตารางวา 4.สวนเฟรนชิฟ พื้นที่ 1 งาน 60 ตารางวา อยู่ระหว่างดำเนินการ 5. สวนอยู่เย็นเป็นสุข พื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา อยู่ระหว่างดำเนินการ

เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์มัยลาภ ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 โดยเขตฯ ได้กำหนดแนวทางการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ อาทิ ขยะรีไซเคิล ได้ติดตั้งจุดรับบริจาคขยะ เช่น แก้ว กระดาษ กล่องลัง อลูมิเนียม และขวดน้ำพลาสติก พร้อมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ขยะอันตราย ได้กำหนดวันเก็บขยะอันตรายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ขยะอินทรีย์ ได้ส่งเสริมให้ตั้งถังหมักปุ๋ยอินทรีย์รวมของชุมชน กำหนดวันเวลาจัดเก็บและกำจัดโดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ และขยะทั่วไป ซึ่งในชุมชนจะมีจุดพักขยะอยู่ 2 จุด โดยเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยเข้าจัดเก็บตามวันเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้คำแนะนำแก่ชุมชนในการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภท เพื่อให้การคัดแยกขยะเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บนำไปกำจัดต่อไป

พร้อมกันนี้ ได้สอบถามถึงการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า ซึ่งเขตฯ มีพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน จำนวน 24 จุด รวมผู้ค้าทั้งสิ้น 365 ราย ดังนี้ 1.ถนนนาคนิวาส ซอยนาคนิวาส 49 ผู้ค้า 6 ราย 2.ถนนนาคนิวาส ซอยนาคนิวาส 16-48 ผู้ค้า 18 ราย 3.ถนนโยธินพัฒนา หน้าห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ผู้ค้า 4 ราย 4.ถนนลาดพร้าววังหิน ซอยลาดพร้าววังหิน 18-20 ผู้ค้า 6 ราย 5.ถนนลาดพร้าววังหิน ซอยลาดพร้าววังหิน 9-13 ผู้ค้า 10 ราย 6.ถนนลาดพร้าววังหิน ซอยลาดพร้าววังหิน 24 ผู้ค้า 4 ราย 7.ถนนลาดพร้าววังหิน ซอยลาดพร้าววังหิน 25 ผู้ค้า 5 ราย 8.ถนนลาดพร้าววังหิน ซอยลาดพร้าววังหิน 29 ผู้ค้า 1 ราย 9.ถนนลาดพร้าววังหิน ซอยลาดพร้าววังหิน 43 ผู้ค้า 3 ราย 10.ถนนลาดพร้าววังหิน ซอยลาดพร้าววังหิน 60 ถึงแยกลาดพร้าววังหิน ผู้ค้า 21 ราย 11.ถนนสังคมสงเคราะห์ ซอยสังคมสงเคราะห์ 30 ผู้ค้า 6 ราย 12.ถนนสังคมสงเคราะห์ ซอยสังคมสงเคราะห์ 18 ผู้ค้า 1 ราย 13.ถนนสังคมสงเคราะห์ ซอยสังคมสงเคราะห์ 20 ผู้ค้า 1 ราย 14.ถนนโชคชัย 4 ตรงข้ามกองปราบฯ ผู้ค้า 8 ราย 15.ถนนโชคชัย 4 ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 ผู้ค้า 66 ราย 16.ถนนโชคชัย 4 ซอยโชคชัย 4 ซอย 35 ผู้ค้า 5 ราย 17.ถนนโชคชัย 4 ซอยโชคชัย 4 ซอย 59 ผู้ค้า 6 ราย 18.ถนนสุคนธสวัสดิ์ สี่แยกถนนประเสริฐมนูกิจ ผู้ค้า 13 ราย 19.ถนนสุคนธสวัสดิ์ หน้าหมู่บ้านเฟรนชิฟ ผู้ค้า 15 ราย 20.ถนนสุคนธสวัสดิ์ ปากซอยโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผู้ค้า 17 ราย 21.ถนนลาดปลาเค้า สี่แยกลาดพร้าววังหิน ผู้ค้า 32 ราย 22.ถนนมัยลาภ ปากซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ผู้ค้า 16 ราย 23.ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 25 ผู้ค้า 23 ราย และ 24.ถนนเสนานิคม ซอยเสนานิคม 1 หมู่บ้านอมรพันธ์ 9 ผู้ค้า 78 ราย ซึ่งในปี 2567 เขตฯ จะดำเนินการยุบรวม/ยกเลิกจุดทำการค้า จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1.ถนนลาดพร้าววังหิน ซอยลาดพร้าววังหิน 29 ผู้ค้า 1 ราย 2.ถนนนาคนิวาส ซอยนาคนิวาส 49 ผู้ค้า 6 ราย 3.ถนนสุคนธสวัสดิ์ หน้าหมู่บ้านเฟรนชิฟ ผู้ค้า 15 ราย 4.ถนนสังคมสงเคราะห์ ซอยสังคมสงเคราะห์ 20 ผู้ค้า 1 ราย ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ กวดขันผู้ค้าไม่ให้ตั้งวางสินค้ารุกล้ำเข้ามาในทางเท้าหรือเกินแนวเส้นที่กำหนด ขอความร่วมมือผู้ค้าให้เก็บอุปกรณ์ทำการค้าและทำความสะอาดพื้นที่หลังเลิกทำการค้าในแต่ละวัน รวมถึงพิจารณายุบรวมจุดที่มีผู้ค้าจำนวนน้อยราย ผลักดันผู้ค้าที่อยู่กระจัดกระจายให้ย้ายเข้ามาทำการค้าอยู่ในจุดเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ผู้ค้าและประชาชนสามารถใช้ทางเท้าร่วมกันได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

จากนั้นได้ติดตามโครงการปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำ บริเวณท้ายซอยนาคนิวาส 37 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการคืบหน้าแล้ว 10% ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนดไว้ คือในวันที่ 2 เมษายน 2567 ดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งมอบหมายให้เขตฯ ติดตามโครงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำไม่ให้มีการต่อสัญญาอย่างเด็ดขาด เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ลดผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว

ในการนี้มี นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี #เศรษฐกิจดี


—–  (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200