logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
กทม. เตรียมการรับเสด็จฯ พระราชทานรางวัล TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 ระดับประเทศ

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรรมการอำนวยการ TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ ในวโรกาสเสด็จพระราชทานรางวัลชนะเลิกการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เขตบางกะปิ

โอกาสนี้ นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสันติ โคตรมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเขตบางกะปิ ผู้แทนสำนักงานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง และผู้แทนสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต ผู้แทนสำนักอนามัย ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนสำนักการศึกษา สำนักการโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมควบคุมโรค กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 และ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 รวม 10 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
3. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร
5. โรงเรียนบางกะปิ
6. โรงเรียนมัยมวัดบึงทองหลาง
7. โรงเรียนเทพลีลา
8. โรงเรียนสุขุมนวพันธุ์อุปถัมภ์
9. โรงเรียนศรีพฤฒา
10. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
และสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร รวม 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว นำโดย นางปุณิกา เทียนใส ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
2. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ นำโดย นายอำนวย วงษ์สุบรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ ร่วมอำนวยความสะดวกสถานที่จัดการประชุม และให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างอบอุ่น

แชร์ข่าว: