เขตพระนครพัฒนาความสะอาดลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 9 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

                                       

 

          วันนี้ (9ก.ย.64) เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานในการทำกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning Day ปรับภูมิทัศน์ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 1 และพื้นที่โดยรอบ พัฒนาความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดเศษไม้ และกำจัดวัชพืช เพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม

อัลบั้มภาพ