การวัดและประเมินผลของนักเรียนสังกัดกทม. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

8 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

กรุงเทพมหานครปรับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและปรระเมินผลการเรียนการสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับเด็กนักเรียนทั้ง 3 ระดับ