อำนาจหน้าที่

29 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 988 ครั้ง

อำนาจหน้าที่

          สำนักงานประชาสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร และติดตามประเมินผล วางแผนและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ
ออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารจัดการประเด็นที่มีผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพทมหานครและผู้เกี่ยวข้อง
ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นกระบวนการหลัก 5 กระบวนการ และ
กระบวนการสนับสนุน 1 กระบวนการ ได้แก่
          1. กระบวนงานด้านการวางแผนและประเมินผล
          2. กระบวนงานด้านการวิเคราะห์ข่าว
          3. กระบวนงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
          4. กระบวนงานด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
          5. กระบวนงานด้านสารสนเทศ
          6. กระบวนการสนับสนุนภารกิจหลัก (ด้านการบริหารงานทั่วไป)


ทั้งนี้ โครงสร้างของสำนักงานประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
          1. ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การกำหนดยุทธศาสตร์และ
ทิศทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครในภาพรวม โดยการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานครในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ตลอดจนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมทั้ง
แผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ เพื่อใช้ดำเนินการตอบโต้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
ซึ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์จะต้องมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบความคิดเห็นของ
ประชาชนและกระแสสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และกำหนดทิศทาง
การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
                    1.1 กลุ่มงานแผนและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ และ
ประเมินผลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ตามภารกิจเฉพาะด้าน แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ประเมินผลความสำเร็จการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก พัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ จัดทำรายงานประจำปีกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                    1.2 กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์
ประเด็นข่าวและความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในสื่อต่าง ๆ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อกรุงเทพมหานคร จัดส่งและรายงานประเด็นสำคัญ
ที่ทันต่อสถานการณ์ เสนอแนะแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและชี้แจงเรื่องร้องเรียนจากสื่อช่องทางต่าง ๆ
จัดทำสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล และการเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานคร รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลข่าวที่ผ่าน
การประมวลและวิเคราะห์จากสื่อต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


          2. ส่วนสื่อสารองค์กร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย
วีดิทัศน์ และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และ
สื่อออนไลน์ สนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของกรุงเทพมหานครแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
                    2.1 กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและ
สื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ฯลฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จัดทำข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
และประกอบการสัมภาษณ์ของผู้บริหาร จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ จัดแถลงข่าว และสื่อมวลชนสัญจร ส่งเสริม
และกระตุ้นการรับรู้ของประชาชนต่อข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
                    2.2 กลุ่มงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ป้าย และสื่อออนไลน์ ควบคุมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ
ประสานงานการถ่ายทอดสด การผลิตรายการ การสัมภาษณ์ของผู้บริหาร กำกับ ดูแล สถานีวิทยุกระจายเสียง
กรุงเทพมหานคร AM 873 Khz. จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
                    2.3 กลุ่มงานสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคลังข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ บันทึก จัดเก็บ ควบคุม ดูแลระบบ
คลังภาพ ภาพและเสียง ควบคุม ดูแล และให้บริการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ภาพ ภาพและเสียง บริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ของกองประชาสัมพันธ์ จัดทำระบบติดตามตรวจสอบ
การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางสื่อต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


          3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานการคลังและงบประมาณ งานการพัสดุ การควบคุ มดูแลสถานที่
และยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย