โยธา กทม. เริ่มเดินหน้า!! โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี (ช่วงที่ 2) ย่านสาทร เป็นเฟสแรก

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ สารสนเทศ | 7 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 200 ครั้ง

โยธา กทม. เริ่มเดินหน้า!! โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี (ช่วงที่ 2) ย่านสาทร เป็นเฟสแรก

          (7 ก.ย. 64) เวลา 09.30 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยนายมนูศักดิ์ บินยะฟัล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายประสิทธิ์ อินทโฉม ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมทาง นายคมสัน วิสาวะโท ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง นายประสิทธิ์ สถาปนฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมทาง 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้างานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี (ช่วงที่ 2) จากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 พื้นที่เขตสาทร โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 3 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมทาง ส่วนฯ 2 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และผู้รับจ้างโครงการ ร่วมลงพื้นที่และรายงานความคืบหน้า

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และแหล่งน้ำ

          ปัจจุบันสำนักการโยธา กทม. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นที่เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี ช่วงที่ 2 จากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ระยะทางประมาณ 200 เมตร ซึ่งประกอบด้วย งานปรับปรุงทางเท้า งานก่อสร้างลานกิจกรรม งานก่อสร้างสวนสาธารณะ งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการล้อมย้ายต้นไม้ โดยจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ และเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ล้อมย้ายต้นไม้ดังกล่าวกลับมาปลูกในพื้นที่โครงการตามเดิม พร้อมทั้งให้สำรวจและรวบรวมสภาพปัญหาในพื้นที่โครงการที่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง เพื่อจะได้หารือร่วมกับทีมงานออกแบบด้านภูมิสถาปัตย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน หลังจากตรวจสอบสภาพพื้นที่หน้างานแล้วเสร็จ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา นำคณะผู้บริหารสำนักการโยธา และเจ้าหน้าที่เดินทางต่อไปยังสถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี เพื่อศึกษาเส้นทางและแนวทางที่จะต้องใช้ในการเตรียมแผนการจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับใช้ผันน้ำดีเข้าไปใช้ภายในโครงการฯ

         อย่างไรก็ตาม หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่นำมาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในระยะยาว ควบคู่ไปกับมาตรการเสริมด้านอื่น ๆ อาทิ การวางแนวทางการพัฒนากายภาพของพื้นที่ริมคลองสำคัญในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง ริมถนนสายหลัก และสวนสาธารณะ ให้มีความเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายเกิดประโยชน์ทั้งต่อประชาชนและด้านระบบนิเวศ สร้างสภาพแวดล้อมเมืองที่ดีบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

 
ภาพ : วิชาญ เฉยชอบ
ข่าว : ภัทรปภา...สนย.รายงาน

อัลบั้มภาพ